Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA / PROJEKATA U OBLASTIMA SARADNJE SA DIJASPOROM - ISELJENICIMA

Datum objave: 25.03.2019 09:19 | Autor: uZd

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu čl. 42 do 45 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima („Službeni list CG“, broj: 44/18), i člana 3 i 4 Pravilnika o načinu vrednovanja programa odnosno projekata organizacija dijaspore –iseljenika („Službeni list CG“, broj: 16/19), Uprava za dijasporu raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom - iseljenicima

 

Predmet konkursa je raspodjela sredstava koje je Uprava za dijasporu opredijelila za sufinansiranje programa odnosno projekata koje realizuju organizacije dijaspore – iseljenika u sljedećim oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima:

-očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori;

-očuvanje kulturnog identiteta;

-jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje;

-informisanje i povezivanje;

-zaštita prava i položaja dijaspore – iseljenika;

-unapređivanje privrednog partnerstva.

 

Pravo učešća na konkursu ima organizacija dijaspore - iseljenika ako:

-je registrovana najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog konkursa;

-u osnivačkom ili drugom aktu ima utvrđene ciljeve i djelatnosti u skladu sa politikom i zalaganjima Crne Gore u odnosu na dijasporu - iseljenike;

-naziv te organizacije ili sadržaj osnivačkog akta jasno upućuje na njenu povezanost sa Crnom Gorom;

-je u toku dvije godine koje prethode objavljivanju javnog konkursa realizovala najmanje dva projekta ili aktivnosti koje doprinose ostvarivanju i jačanju saradnje sa Crnom Gorom u naprijed spomenutim oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima.

 

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 100.000 eura.

Program odnosno projekat organizacije dijaspore - iseljenika može se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju, pri čemu se program odnosno projekat koji može imati uticaj na razvoj manje razvijenih područja u Crnoj Gori, može sufinansirati najviše do 70% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Na konkurs organizacija dijaspore - iseljenika može prijaviti najviše dva programa odnosno projekta.

 

Vrednovanje programa odnosno projekata vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

-kvalitet i doprinos programa odnosno projekta u oblasti na koju se program odnosno projekat odnosi;

-referentnost, stručnost i tehnički kapaciteti podnosioca prijave programa odnosno projekta i učesnika u realizaciji programa odnosno projekta;

-uticaj programa odnosno projekta na jačanje povezanosti dijaspore - iseljenika sa Crnom Gorom;

-uticaj programa odnosno projekta na jačanje međusobne povezanosti pripadnika dijaspore - iseljenika u državi u kojoj žive;

-značaj programa odnosno projekta za promociju Crne Gore i povezanost dijaspore - iseljenika sa građanima u državi u kojoj se program odnosno projekat realizuje;

-broj korisnika programa odnosno projekta;

-transparentnost rada podnosioca prijave programa odnosno projekta;

-sprovodljivost programa odnosno projekta, sa aspekta realnosti budžeta i postojanja uslova za njegovu realizaciju;

-održivost programa odnosno projekta.

 

Prijava na konkurs vrši se isključivo na  obrascu propisanom  Pravilnikom o načinu vrednovanja Programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika („Službeni list CG“, broj: 16/19), a koji se može preuzeti na linku ispod teksta konkursa.

 

Uz prijavu na konkurs, organizacija dijaspore – iseljenika je obavezna da dostavi sljedeću dokumentaciju:

-dokaz o registraciji;

-kopiju osnivačkog ili drugog akta;

-pregled realizovanih projekata i aktivnosti;

-drugu dokumentaciju (protokol ili ugovor o partnerstvu sa drugim organizacijama dijaspore – iseljenika, preporuka diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva Crne Gore u državi u kojoj se program odnosno projekat realizuje i dr.).

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 25. aprilom 2019. godine.

 

Popunjenu, potpisanu i pečatiranu prijavu, uz obaveznu dokumentaciju, neophodno je dostaviti na e-mail adresu ajla.osmanagic@uzd.gov.me, poštom ili lično na arhivu Uprave za dijasporu (adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81 000 Podgorica), sa napomenom „Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima”.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti od službenice Uprave za dijasporu Ajle Osmanagić, tel. + 382 20 416 395 ili putem e-mail-a: ajla.osmanagic@uzd.gov.me .

 

Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE!.