Мања слова Већа слова РСС

О исељеничкој књижици

 

Исељеничка књижица се издаје сходно члану 36 Закона о сарадњи Црне Горе са исељеницима („Службени лист ЦГ“, број 47/15) и Владине Одлуке о обрасцу захтјева, изгледу и садржају исељеничке књижице. У том смислу, Закон прецизира:

 

Члан 36

 

Управа за исељенике у сарадњи са другим државним органима, на лични захтјев, издаје исељеничку књижицу, као јавну исправу која исељенику служи у сврхе представљања и идентификације код државних органа Црне Горе, за вријеме боравка у Црној Гори и у друге сврхе се не може користити. Право на издавање исељеничке књижице имају само лица која нијесу држављани Црне Горе.

Исељеничка књижица може се издати и члановима уже породице исељеника који са њим живе у заједничком домаћинству.

Исељеничка књижица издаје се са роком важења од 20 година.

Имаоцу исељеничке књижице могу се другим прописом утврдити одређене повољности и олакшице у смислу инвестирања и других економских активности, а посебно за оне послове које су од значаја за државне и националне интересе Црне Горе.

Образац захтјева, изглед и садржај исељеничке књижице прописује Влада.

Евиденције из става 1 овог члана, воде се у електронској форми.

 

Одлука прецизира:

Подносилац захтјева уз захтјев за издавање исељеничке књижице, прилаже:

- путну исправу или личну карту коју је издао надлежни орган државе чији је држављанин;

- увјерење о држављанству издато од надлежног органа државе чији је држављанин…

 

Додатно, подносилац захтјева прилаже и своју фотографију. (Видјети Упутство о подношењу Захтјева за издавање исељеничке књижице).