Manja slova Veća slova RSS

O iseljeničkoj knjižici

 

Iseljenička knjižica se izdaje shodno članu 36 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima („Službeni list CG“, broj 47/15) i Vladine Odluke o obrascu zahtjeva, izgledu i sadržaju iseljeničke knjižice. U tom smislu, Zakon precizira:

 

Član 36

 

Uprava za iseljenike u saradnji sa drugim državnim organima, na lični zahtjev, izdaje iseljeničku knjižicu, kao javnu ispravu koja iseljeniku služi u svrhe predstavljanja i identifikacije kod državnih organa Crne Gore, za vrijeme boravka u Crnoj Gori i u druge svrhe se ne može koristiti. Pravo na izdavanje iseljeničke knjižice imaju samo lica koja nijesu državljani Crne Gore.

Iseljenička knjižica može se izdati i članovima uže porodice iseljenika koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu.

Iseljenička knjižica izdaje se sa rokom važenja od 20 godina.

Imaocu iseljeničke knjižice mogu se drugim propisom utvrditi određene povoljnosti i olakšice u smislu investiranja i drugih ekonomskih aktivnosti, a posebno za one poslove koje su od značaja za državne i nacionalne interese Crne Gore.

Obrazac zahtjeva, izgled i sadržaj iseljeničke knjižice propisuje Vlada.

Evidencije iz stava 1 ovog člana, vode se u elektronskoj formi.

 

Odluka precizira:

Podnosilac zahtjeva uz zahtjev za izdavanje iseljeničke knjižice, prilaže:

- putnu ispravu ili ličnu kartu koju je izdao nadležni organ države čiji je državljanin;

- uvjerenje o državljanstvu izdato od nadležnog organa države čiji je državljanin…

 

Dodatno, podnosilac zahtjeva prilaže i svoju fotografiju. (Vidjeti Uputstvo o podnošenju Zahtjeva za izdavanje iseljeničke knjižice).