Мања слова Већа слова РССЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Фонд за здравствено осигурање Црне Горе је организација која обезбјеђује остваривање права из обавезног здравственог осигурања у Црној Гори. Фонд је установа која има статус правног лица.

1. ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ

Права из обавезног здравственог осигурања су:
• право на здравствену заштиту,
• право на накнаду зараде за вријеме привремене
спријечености за рад и
• право на накнаду путних трошкова у вези са коришћењем
здравствене заштите.
1.1. Право на здравствену заштиту
Здравствена заштита обухвата:
• медицинске мјере и поступке за унапређивање здравља, спрјечавање, сузбијање и рано откривање болести и других поремећаја здравља,
• љекарски преглед и друге врсте медицинске помоћи у циљу утврђивања, праћења и провјере здравственог стања,
• лијечење обољелих и повријеђених и друге врсте медицинске помоћи,
• превенцију и лијечење болести уста и зуба,
• медицинску рехабилитацију,
• љекове и медицинска средства,
• медицинско-техничка помагала.
1.1.1. Услуге које не представљају право из обавезног здравственог осигурања
•Медицинска испитивања ради утврђивања здравственог стања, тјелесног оштећења и инвалидности у поступцима код других органа и организација;
•Здравствени прегледи ради запошљавања, уписа у одговарајуће установе образовања, похађања курсева, добијања увјерења за возачке дозволе, за судске и друге спорове и у другим случајевима кад се прегледи не обављају у циљу здравствене заштите;
• Прегледи запослених упућених на рад у иностранство од стране послодаваца, као и мјере превентивне здравствене заштите за путовања у иностранство и здравствени преглед за та путовања;
• Захвати естетске реконструктивне хирургије, осим естетске реконструкције когениталних аномалија код дјеце, реконструкције дојке након мастектомије, естетске реконструкције након тешких озљеђивања у циљу спрјечавања инвалидитета,
• Поступак вантјелесне оплодње након другог покушаја;
• Хируршко лијечење гојазности;
• Лијечење медицинских компликација које настају као посљедице коришћења здравствене заштите ван утврђених стандарда здравствене заштите и специфичне здравствене заштите запослених која се остварује на терет послодавца;
• Специфична здравствена заштита запослених која се остварује
на основу уговора послодавца и здравствене установе.
1.1.2. Остваривање здравствене заштите
Осигурана лица здравствену заштиту остварују:
• на примарном нивоу, код изабраног доктора или изабраног тима доктора у домовима здравља,
• на секундарном нивоу, у болницама и другим здравственим установама са којима Фонд има закључен уговор о пружању здравствених услуга,
• на терцијарном нивоу у Клиничком центру Црне Горе.
Изабрани доктор, према потреби упућује осигурано лице доктору специјалисти у одговарајућу здравствену установу на секундарном, односно терцијарном нивоу, ради прегледа, лијечења, дијагностике, давања одговарајућег мишљења и упутства за даље лијечење на примарном нивоу.
Поступак и начин остваривања здравствене заштите (издавање упута, потврде о потреби путовања, пратиоца за вријеме путовања и болничког ллијечења, давање предлога за превоз санитетским возилом и др.) прописан је Правилником о ближим условима и начину остваривања одређених права из обавезног здравственог осигурања („Сл. лист РЦГ“ бр. 69/06).
1.1.3. Остваривање права на медицинску рехабилитацију
Осигурана лица Фонда користе медицинску рехабилитацију на основу медицинских индикација и у дужини трајања утврђеним Правилником о индикацијама и начину коришћења медицинске рехабилитације у здравственим установама које обављају специјализовану рехабилитацију („Сл. лист РЦГ“ бр. 74/06 и „Сл. лист ЦГ“ бр. 30/10), у Институту за медицинску рехабилитацију „Др Симо Милошевић“ у Игалу. Осигурана лица користе рехабилитацију по упуту који се издаје на основу налаза и мишљења Љекарске комисије Фонда, а на предлог конзилијума доктора за медицинску рехабилитацију Клиничког центра Црне Горе. Листа болести, болесних стања и посљедица повреда за коришћење медицинске рехабилитације садржи дијагнозу болести и шифру МКБ, неопходну медицинску документацију за одобравање рехабилитације, дужину трајања рехабилитације, рокове коришћења рехабилитације и др. чини саставни дио Правилника.
1.1.4. Остваривање права на љекове и медицинска средства
• Осигурано лице остварује право на љекове са Листе љекова
који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања („Сл. лист ЦГ“ бр. 04/12), на основу
прописаног рецепта;
• Листа љекова садржи љекове који се издају на рецепт и љекове који се употребљавају у здравственим установама;
• На рецепт се прописује само један лијек, за једно осигурано лице, са упутством о начину употребе лијека;
• Рецепт важи 15 дана од дана прописивања лијека, осим код неких љекова када је важност рецепта 5 дана;
• Ближи начин и поступак остваривања права на љекове прописан је Правилником о ближим условима и начину остваривања одређених права из обавезног здравственог осигурања („Сл.лист РЦГ“ бр. 69/06).
1.1.5. Остваривање права на медицинско-техничка помагала
Право на медицинско-техничка помагала осигурана лица Фонда остварују у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на медицинско-техничка помагала („Сл. лист РЦГ“ бр. 74/06 и „Сл. лист ЦГ“ бр. 28/08). Фонд обезбјеђује медицинско-техничка помагала осигураним лицима (протезе, ортозе, ортопедске ципеле са улошцима, ортопедске улошке, инвалидска колица, очна и тифлотехничка помагала, слушна помагала и помагала за омогућавање гласног говора и остала помагала) у складу са Листом медицинско-техничких помагала која чини саставни дио Правилника.
1.1.6. Упућивање на лијечење у Републику Србију
Лијечење у Републици Србији осигурана лица Фонда остварују у здравственим установама са којима Фонд има закључен уговор о пружању здравствене заштите. Лијечење у Републици Србији осигурана лица остварују само на основу упутнице Фонда.
Упутницу ради лијечења у Републику Србију издају Љекарске комисије Фонда на предлог Конзилијума доктора одговарајуће специјалности Клиничког центра Црне Горе. Осигурана лица имају право на трошкове лијечења у складу са издатом упутницом, трошкове превоза опредијељеним превозним средством
од стране Љекарске комисије и по потреби право на пратиоца за вријеме путовања, а дјеца до 5 година и за вријеме лијечења.
1.1.7. Упућивање на лијечење у друге државе
Упућивање на лијечење у друге државе врши се на основу рјешења о упућивању које доноси Фонд. Поступак за упућивање на лијечење у иностранство покреће се на захтјев осигураног лица или здравствене установе у Црној Гори у којој је лијечено. Уз захтјев се прилаже одговарајући предлог конзилијума доктора и медицинска документација. О упућивању на лијечење одлучује Комисија за лијечење у иностранству у вијећу од пет чланова, признатих доктора специјалиста Клиничког центра Црне Горе. У поступку одлучивања Комисија даје свој налаз и мишљење. Рјешење о упућивању или одбијању захтјева Фонд доноси на основу налаза и мишљења Комисије за лијечење у иностранству. Поступак и начин упућивања ради лијечења у иностранство прописан је Правилником о начину и поступку упућивања ради лијечења у иностранство („Сл. лист РЦГ“ бр. 74/06).

2. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОСИГУРАНИКА НА РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ

Право на здравствену заштиту у иностранству имају:

• запослени осигураници упућени на рад у иностранство и чланови њихове уже породице,
• запослени осигураници у домаћинствима наших држављана упућених на рад у иностранство и чланови уже породице,
• запослени осигураници које је послодавац упутио ради вршења одређених послова, стручног усавршавања и школовања.
• Ови осигураници остварују здравствену заштиту у иностранству на основу потврде коју издаје Фонд према мјесту пријаве за обавезно здравствено осигурање.
• Ближи начин и поступак остваривања овог права прописан је Правилником о ближим условима и начину остваривања одређених права из обавезног здравственог осигурања („Сл. лист РЦГ“ бр. 69/06).

3. МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ СА ДРУГИМ ДРЖАВАМА

Међународним споразумима се уређује здравствена заштита, пензијско - инвалидско осигурање и права из социјалне и дјечије заштите. Једна од основних правила међународних споразума у области здравствене заштите су:
• да се здравствена заштита страним држављанима пружа на исти начин и под истим условима као домаћим осигураницима;
• да услови за стицање права, садржина и обим права (хитна здравствена заштита, неопходна здравствена заштита, пуни обим здравствене заштите), трајање права и круг чланова породице који имају право на здравствену заштиту, се одређују према правним прописима државе чији је осигураник;
• да се начин пружања здравствене заштите остварује у складу са прописима државе гдје се здравствена заштита пружа;
• да се страним држављанима од стране надлежних институција мора пружити сва потребна административна помоћ у остваривању права на здравствену заштиту.
Осигурана лица из држава у окружењу и држава чланица Европске уније са којима је закључен споразум о социјалном осигурању на принципу осигурања, за вријеме свог боравка у Црној Гори, имају право на хитну здравствену заштиту. То право могу остварити осигураници из: Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Словеније, Републике Хрватске, Републике Македоније, Републике Аустрије, Савезне Републике Њемачке, Чешке Републике, Републике Мађарске, Краљевине Холандије, Краљевине Белгије, Великог Војводства Луксембургу, Републике Италије, Републике Румуније, као и француски осигураници који су наши држављани на привременом раду у Републици Француској. Осигураници који користе здравствену заштиту на основу оваквог споразума не плаћају непосредно накнаду за пружене здравствене услуге, већ се трошкови здравствене заштите обрачунавају између фондова здравственог осигурања држава уговорница. Да би остварило право на хитну здравствену заштиту у Црној Гори, осигурано лице из једне од наведених држава, треба да добије од своје касе здравственог осигурања у мјесту пребивалишта одговарајући образац, односно потврду о праву на здравствену заштиту за вријеме привременог боравка у Црној Гори. Осигурано лице је дужно да се по доласку у Црну Гору са наведеном потврдом обрати надлежној организационој јединици Фонда за здравствено осигурање у мјесту боравка. Организациона јединица Фонда, на основу потврде о праву на здравствену заштиту за вријеме привременог боравка у Црној Гори, издаје другу потврду (тзв. болеснички лист) са којом страни осигураници непосредно остварују здравствену заштиту у јавним здравственим установама Црне Горе. Уколико страни осигураник не посједује наведену потврду, јавне здравствене установе су дужне да преко надлежне организационе јединице Фонда за здравствено осигурање Црне Горе, затраже од иностраног фонда здравственог осигурања накнадно издавање и слање двојезичне потврде. Напомињемо да уколико се и накнадним путем не обезбиједи потврда, јавне здравствене установе имају право да изврше непосредну наплату пружених здравствених услуга од осигураника. Осигураници из држава Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске, Републике Бугарске, Републике Словачке и Републике Пољске, са којима је закључен споразум о социјалном осигурању на принципу реципроцитета, за вријеме свог боравка у Црној Гори, имају право на хитну здравствену заштиту. Осигураници ових држава не плаћају накнаду за пружене здравствене услуге, већ трошкови здравствене заштите падају на терет Фонда за здравствено осигурање Црне Горе. Да би осигураници наведених држава остварили право на здравствену заштиту, потребно је да посједују уредну путну исправу и здравствену картицу или неки други доказ да су осигурани у својој држави. Исти су дужни да се са наведеним исправама, обрате организационој јединици Фонда за здравствено осигурање Црне Горе, у мјесту гдје треба да им се пружи здравствена заштита, која ће им издати потврду на основу које ће непосредно користити здравствену заштиту у јавним здравственим установама. Осигураници из држава Швајцарске Конфедерације, Краљевине Шведске, Краљевине Данске и Краљевине Норвешке, са којима је закључен споразум о социјалном осигурању на принципу рефундације, за вријеме свог боравка у Црној Гори, имају право на хитну здравствену заштиту. Осигураници ових држава право на хитну здравствену заштиту остварују на исти начин и под истим условима као и наши осигураници, с тим што непосредно плаћају трошкове за коришћење здравствених услуга. Здравствене установе су дужне да им издају рачуне, са одговарајућом медицинском документацијом на основу којих у својој земљи остварују право на рефундацију по националним прописима. Такође је важно напоменути, да под истим условима и на исти начин, осигураници Фонда за здравствено осигурање Црне Горе имају право на здравствену заштиту, током боравка у свим предходно наведеним државама. Дакле, осигурана лица из Црне Горе за вријеме привременог боравка у земљама са којима имамо Споразум о социјалном осигурању закључен на принципу осигурања имају право на хитну здравствену заштиту. Да би остварило право на хитну здравствену заштиту осигурано лице из Црне Горе мора од надлежне Подручне јединице-Канцеларије Фонда за здравствено осигурање у мјесту пребивалиштва, да добије одговарајући образац односно потврду ( потврда о праву на давања у натури за вријеме привременог боравка у иностранству). За добијање поменуте потврде, неопходно је да се обрати Подручној јединици-Канцеларији Фонда за здравствено осигурање Црне Горе, са сљедећом медицинском документацијом:
• потврда изабраног доктора да осигурано лице није боловало од акутне или хроничне болести у последњих дванаест мјесеци;
• налаз урина, се, кс, сук, уреа, креатин и трансаминаза;
• потврду изабраног доктора-стоматолога о стању зуба.
Након непосредног прегледа и увида у достављену медицинску документацију, љекарска комисија Фонда даје свој налаз и мишљење. Уколико је налаз и мишљење комисије позитиван, Подручна јединица-Канцеларија Фонда Црне Горе издаје одговарајућу потврду ( потврда о праву на давања у натури за вријеме привременог боравка у иностранству).
Поменута потврда се издаје:
• за пензионере на временски период од годину;
• за студенте и ђаке на временски период једне школске године, уз обавезно достављање потврде о редовном студирању, односно школовању. Такође је неопходно да студенти и ђаци који иду на школовање и студирање у Хрватску, Босну и Херцеговину и Македонију уз потврду о студирању,
обезбиједе наведену медицинску документацију из разлога што са поменутим државама у споразуму о социјалном осигурању немамо обухваћену посебну категорију студената и ђака;
• за незапослена лица на временски период од деведесет дана;
• за радно активна лица на временски период од 30 до 90 дана, у зависности од дискреционе процјене сваког појединачног случаја, имајући првенствено у виду обавезу уплате доприноса. Када се током привременог боравка у наведеним државама укаже потреба за хитном здравственом заштитом, наше осигурано лице је дужно да са наведеном потврдом обрати надлежној иностраној каси, у мјесту гдје треба да му се пружи хитна здравствена заштита. Када су у питању лица која долазе из држава са којима Црна Гора нема закључене споразуме о социјалном осигурању, јавне здравствене установе врше непосредну наплату пружених здравствених услуга по важећем цјеновнику. Споразумом о социјалном осигурању закљученом између Црне Горе и Републике Србије предвиђен је посебан образац МНЕ/СРБ 111Б (стара ознака РЦГ/РС 111Б), односно Потврда о праву на давања у натури за лица из Црне Горе која се налазе у Србији ради школовања и студирања. За добијање наведеног обрасца, неопходно је да се обрате Подручној јединици-канцеларији Фонда Црне Горе, са потврдом о редовном студирању односно школовању у Републици Србији и потврдом изабраног љекара, да лице не болује од хроничних и акутних обољења. Наведена потврда МНЕ/СРБ 111Б се издаје на временски период од једне школске године. Потврда се предаје односно доставља, филијали Завода Србије у мјесту боравка односно студирања. Дипломатама и конзуларним представницима Црне Горе у државама са којима имамо споразум о социјалном осигурању закључен на принципу осигурања, потврда се издаје на временски период који се подудара са периодом њиховог именовања. За издавање потврде није потребно достављање одговарајуће одлуке о именовању, из разлога што су лични подаци као и функције дипломата и конзуларних представника објављени у “Службеном листу Црне Горе”. Запосленима у дипломатско-конзуларним мисијама Црне Горе у државама са којима имамо споразум о социјалном осигурању закључен на принципу осигурања, потврда се издаје на временски период који се подудара са периодом њиховог упућивања. За издавање наведене потврде, потребно је Подручној јединици / канцеларији Фонда, доставити одговарајућу одлуку о упућивању лица запосленог у дипломатско-конзуларној мисији Црне Горе у иностранству.
Фонд за здравствено осигурање Црне Горе
Вака Ђуровића бб,
81000 Подгорица, Црна Гора
Тел: +382 20 404 101
Фаx: +382 20 665 315
www.фзоцг.ме

4. СПИСАК МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ

Међународни уговори о социјалном осигурању се склапају у циљу омогућавања остваривања права из социјалног осигурања на основу рада и осигурања у иностранству. Њиховим закључивањем успоставља се међународно - правни систем у социјалном осигурању држава уговорница. Црна Гора је закључила сљедеће билатералне споразуме о социјалном осигурању:
• Споразум о социјалном осигурању између Црне Горе и Републике Србије од 17. децембра 2006. године („Сл. лист РЦГ“, бр.17/07);
• Споразум о социјалном осигурању између Црне Горе и Великог Војводства Луксембурга од 19. феберуара 2008. године „Сл. лист РЦГ“, Међународни уговори, бр. 6/08);
• Споразум о социјалном осигурању између Црне Горе и
Републике Мађарске, од 20. маја 2008. године („Сл. лист РЦГ“,
Међународни уговори, бр. 6/08).
• Поред наведених споразума, такође су усаглашени и парафирани и нови билатерални споразуми о социјалном осигурању између Црне Горе и Конфедерације Швајцарске, као и Црне Горе и Републике Македоније, и очекује се њихово потписивање.
• У складу са Одлуком Скупштине Републике Црне Горе о проглашењу независности од 03. јуна 2006. године („Сл. лист РЦГ“, бр. 36/06), по основу сукцесије бивше СФР Југославије, СР Југославије и Државне заједнице Србија и Црна Гора. Црна Гора примјењује и сљедеће споразуме о социјалном осигурању:
• Споразум о социјалном осигурању између СРЈ и Републике Аустрије од 05. јуна 1998. године („Сл. лист СРЈ“, Међународни уговори, бр. 7/98);
• Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Краљевине Белгије од 1. новембра 1954. године („Сл. лист ФНРЈ“, Међународни уговори, бр. 7/56);
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
• Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Републике Бугарске од 18. децембра 1957. године („Сл. лист ФНРЈ“, Међународни уговори , бр. 8/58);
• Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Чехословачке од 29. маја 1957. године, која се примјењује од 1. децембра 1957. године у односима са Републиком Словачком („Сл. лист ФНРЈ“, Међународни уговори , бр. 1/58);
• Општа конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Француске Републике од 5. јануара 1950. године, („Сл. вијесник президијума Народне скупштине ФНРЈ“, бр. 4/51);
• Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Републике Италије од 14. новембра 1957. године („Сл. лист ФНРЈ“, Међународни уговори, бр.1/ 59);
• Конвенција о социјалном осигурању између СФРЈ и Краљевине Холандије од 1. јуна 1977. године („Сл. лист СФРЈ“, Међународни уговори, бр. 11/80);
• Конвенција о социјалном осигурању између СФРЈ и Краљевине Норвешке од 8. маја 1975. године („Сл. лист СФРЈ“, Међународни уговори, бр. 22/75);
• Споразум о социјалном обезбјеђењу између СФРЈ и Савезне Републике Њемачке од 12. октобра 1958. године („Сл. лист СФРЈ“, Међународни уговори, бр. 9/69);
• Конвенција о социјалном осигурању између Владе ФНРЈ и Владе НР Пољске од 16. јануара 1958. године („Сл. лист ФНРЈ“, бр.9/58);
• Конвенција о социјалном осигурању између СФРЈ и Краљевине Шведске од 30. марта 1979. године („Сл. лист СФРЈ“, бр.12/79);
• Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Конфедерације Швајцарске од 8. јуна 1962. године („Сл. лист СФРЈ“, Међународни уговори, бр. 8/ 63);
• Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске 24.маја 1958. године („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 7/58);
• Конвенција о социјалном осигурању СФРЈ и Краљевине Данске од 1.фебруара 1979. године, (“Сл. лист СФРЈ”, Међународни уговори, бр. 5/80);
•Споразум о социјалном осигурању између СФРЈ и Социјалистичке Народне Либијске Републике Арапске Џамахирије 6. априла 1989. године („Сл.лист СФРЈ“,
Међународни уговори, бр. 1/ 90);
• Споразум између Владе СФРЈ и Владе СР Румуније о сарадњи у области здравственог осигурања из 1976. године (“Сл. лист СФРЈ”, Међународни уговори, бр. 13/ 77);
• Споразум о сарадњи социјалног осигурања између СФРЈ и Републике Панаме од 26. новембра 1975. године (“Сл. лист СФРЈ”, Међународни уговори, бр. 11/ 77);
• Споразум о социјалном осигурању између СРЈ и Републике Македоније од 29. децембра 2000. године (“Сл. лист СРЈ”, Међународни уговори, бр. 1/2001);
• Споразум о социјалном осигурању између СРЈ и Републике Хрватске од 15. септембра 1997. године (“Сл. лист, СРЈ” Међународни уговори, бр.1/2001);
• Споразум о социјалном осигурању између СРЈ и Босне и Херцеговине од 29. октобра 2002. године (“Сл. лист, СРЈ” Међународни уговори, бр. 7/2003)
• Споразум о социјалном осигурању између СЦГ и Републике Турске од 12. октобра 2006. године (“Сл. лист СЦГ”, Међународни уговори, бр.4/2006).
За све додатне информације у вези прописа о здравственом осигурању те о примјени међународних уговора о социјалном осигурању надлежно је:

Министарство здравља
Римски трг 46, ПЦ Вектра
81000 Подгорица, Црна Гора
Тел: +382 20 242 276; +382 20 482 133
Фаx: +382 20 242 762
Е-маил: мздравља@гов.ме
Фонд за здравствено осигурање Црне Горе
Вака Ђуровића бб,
81000 Подгорица, Црна Гора
Тел: +382 20 404 101
Фаx: +382 20 665 315
www.фзоцг.ме