Мања слова Већа слова РССЗАПОШЉАВАЊЕ И РАД СТРАНАЦА У ЦРНОЈ ГОРИ

Законом о запошљавању и раду странаца (“Сл. лист ЦГ”, бр. 22/08 и 32/11) прописано је да се странац може запослити, односно радити у Црној Гори под условом да има: радну дозволу, одобрење за стално настањење, односно одобрење за привремени боравак, закључен уговор о раду или уговор о обављању послова, односно услуга. Радну дозволу издаје Завод за запошљавање Црне Горе.

1. ВРСТЕ РАДНИХ ДОЗВОЛА

а) Лична радна дозвола;
б) Дозвола за запошљавање;
Дозвола за сезонско запошљавање (облик дозволе за запошљавање);
ц) Дозвола за рад, у оквиру које се издају:
Дозвола за рад за прекограничне услуге странаца и
Дозвола за рад за кретање лица унутар страног привредног друштва.
1.1. Лична радна дозвола
Лична радна дозвола омогућава странцу слободан приступ тржишту рада, независно од стања и односа на тржишту. Странац са личном радном дозволом остварује права по основу незапослености и по основу рада под истим условима као и црногорски држављанин, осим ако је посебним законом као услов предвиђено црногорско држављанство. Лична радна дозвола се може издати странцу:
- коме је одобрено стално настањење, у складу са Законом о странцима;
- избјеглици (осим за случајеве који се сматрају изузетком), којем је статус утврђен у складу са Законом о азилу; 
- лицу којем је одобрена додатна заштита, у складу са Законом о азилу и
- расељеном лицу из бивших југословенских република и интерно расељеном лицу са Косова, којима је у складу са Законом о странцима одобрен привремени боравак у Црној Гори.
Ова дозвола се издаје се на неодређено време, осим лицу којем је одобрена додатна заштита којем се издаје на период до годину дана и расељеном и интерно расељеном лицу, којима се издаје на период важења одобрења за привремени боравак. Лична радна дозвола за лице којем је одобрена додатна заштита , може се продужити за период за који се продужава додатна заштита. Захтјев за продужење дозволе може се поднијети до последњег дана важења издате радне дозволе.
1.2. Дозвола за запошљавање
Дозвола за запошљавање је дозвола на основу које послодавац закључује уговор о раду са странцем, за обављање послова утврђених актом о систематизацији радних мјеста. Ова дозвола се издаје на захтјев послодавца, на период до једне године, са могућношћу продужења на период до двије године. Захтјев за продужење дозволе може се поднијети до последњег дана важења издате радне дозволе.
1.2.1. Дозвола за сезонско запошљавање
Дозвола за сезонско запошљавање, као облик дозволе за запошљавање, издаје се за обављање послова у оквиру дјелатности које су сезонског карактера. Ова дозвола се издаје на захтјев послодавца, на период до осам мјесеци годишње. Ако је дозвола за сезонско запошљавање издата на вријеме краће од осам мјесеци, може се продужити до истека тог рока. Захтјев за продужење дозволе може се поднијети до последњег дана важења издате радне дозволе.
1.3. Дозвола за рад
Дозвола за рад је дозвола са унапријед одређеним временским трајањем, на основу које странац код правног лица са сједиштем у Црној Гори или дијела страног друштва регистрованог у Црној Гори обавља послове или услуге на основу уговора о обављању послова, односно услуга. Ова дозвола се издаје на захтјев правног лица са сједиштем у Црној Гори, односно дијела страног друштва регистрованог у Црној Гори.
1.3.1. Дозвола за рад за прекограничне услуге странаца
Прекограничне услуге странаца су услуге које се обављају на основу уговора закљученог између страног привредног друштва, односно странца и правног лица са сједиштем у Црној Гори, за кога се услуге врше. Прекограничне услуге странаца може пружати странац запослен код страног привредног друштва које се бави пружањем те врсте услуге. Изузетно, прекограничне услуге странаца, за које се захтијева високо образовање и посебно специјалистичко знање и искуство може пружати и странац који није у радном односу. За обављање такве услуге, правно лице са сједиштем у Црној Гори је дужно, прије подношења захтјева за издавање дозволе за рад, да на основу писаног образложења, добије сагласност органа државне управе надлежног за дјелатност у којој се услуга пружа. Ова дозвола се издаје на захтјев правног лица са сједиштем у Црној Гори, на период до једне године.
1.3.2. Дозвола за рад за кретање лица унутар страног привредног друштва
Страно привредно друштво које у Црној Гори има регистровано правно лице, односно дио страног друштва, може привремено да премјести свог запосленог на рад у то правно лице, односно дио страног друштва, под условом да је странац у том привредном друштву запослен најмање годину дана. Странци који се могу упутити су: руководиоци, менаџери и специјалисти. Ова дозвола се издаје на захтјев правног лица са сједиштем у Црној Гори, које је основало страно привредно друштво, односно дијела страног друштва регистрованог у Црној Гори, на период до једне године и може се продужити најдуже до двије године. Захтјев за продужење дозволе може се поднијети до последњег дана важења издате радне дозволе.

2. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА РАДНЕ ДОЗВОЛЕ

(Правилник о начину издавања радне дозволе за странце“Сл. лист ЦГ“, бр. 40/11)
Захтјев за издавање личне радне дозволе подноси се организационој јединици Завода, надлежној према мјесту регистрованог пребивалишта, односно боравка странца. Захтјев за издавање дозволе за запошљавање, односно дозволе за рад подноси се организационој јединици Завода, надлежној према сједишту послодавца, правног лица, односно дијела страног друштва регистрованог у Црној Гори.
2.1. Докази за одлучивање о издавању личне радне дозволе
Уз захтјев за издавање личне радне дозволе (образац З1), подносе се докази о:
- сталном настањењу, признању статуса избјеглице, односно о признању статуса лица којем је одобрена додатна заштита;
- одобреном привременом боравку за расељена лица из бивших југословенских република и интерно расељена лица са Косова;
- идентитету (лична карта странца, лична карта лица којем је признат статус избјеглице, односно идентификациона исправа лица којем је одобрена додатна заштита);
- занимању (рјешење о признатој образовној исправи странца, односно образовна исправа странца са потврдом или увјерењем о поднијетом захтјеву за признавање иностране образовне исправе, у складу са Законом о признавању иностраних образовних исправа и изједначавању квалификација).
2.2. Докази за одлучивање о издавању дозволе за запошљавање
Уз захтјев за издавање дозволе за запошљавање (образац З2/1), подносе се докази о:
- регистрацији послодавца;
- идентитету странца којег запошљава (страна путна исправа, односно биометријска лична карта државе поријекла странца);
- одобреном привременом боравку странца (за странца којем је одобрен привремени боравак у сврху спајања са породицом, у складу са Законом о странцима) и
- занимању (рјешење о признатој образовној исправи странца, односно образовна исправа странца са потврдом или увјерењем надлежног органа о поднијетом захтјеву за признавање иностране образовне исправе, у складу са Законом о признавању иностраних образовних исправа и изједначавању квалификација).
2.3. Докази за одлучивање о издавању дозволе за сезонско запошљавање
Уз захтјев за издавање дозволе за сезонско запошљавање (образац З2/2) подносе се докази о:
- регистрацији послодавца;
- идентитету странца којег запошљава (страна путна исправа, односно биометријска лична карта државе поријекла странца);
- одобреном привременом боравку странца (за странца којем је одобрен привремени боравак у сврху спајања са породицом, у складу са Законом о странцима) и
- занимању (рјешење о признатој образовној исправи странца, односно образовна исправа странца са потврдом или увјерењем надлежног органа о поднијетом захтјеву за признавање иностране образовне исправе, у складу са Законом о признавању иностраних образовних исправа и изједначавању квалификација).
2.4. Докази за одлучивање о издавању дозвола за рад
Уз захтјев за издавање дозволе за рад за прекограничне услуге (образац З3), подносе се:
- уговор о обављању прекограничних услуга, закључен између страног привредног друштва, односно странца и правног лица са сједиштем у Црној Гори, за кога се услуге врше;
- доказ о регистрацији правног лица са сједиштем у Црној Гори;
- доказ о идентитету странца (страна путна исправа, односно биометријска лична карта државе поријекла странца);
- доказ да је странац запослен код страног привредног друштва и потврда надлежног органа о социјалном осигурању.
За издавање дозволе за рад за прекограничне услуге, за обављање услуга за које се захтијева високо образовање и посебно специјалистичко знање и искуство пружаоца услуга, а услугу пружа странац који није у радном односу, уз захтјев (образац З3), подносе се:
- уговор о обављању прекограничних услуга, закључен између странца и правног лица са сједиштем у Црној Гори, за кога се услуге врше;
- доказ о регистрацији правног лица са сједиштем у Црној Гори;
- доказ о идентитету странца (страна путна исправа, односно биометријска лична карта државе поријекла странца) и
- сагласност за обављање прекограничне услуге, добијена од органа државне управе надлежног за дјелатност у којој се услуга пружа.
2.5. Докази за одлучивање о издавању дозволе за рад за кретање лица унутар страног привредног друштва
Уз захтјев за издавање дозволе за рад за кретање лица унутар страног привредног друштва (образац З4), подносе се докази о:
- регистрацији правног лица, односно дијела страног друштва, са сједиштем у Црној Гори;
- идентитету странца (страна путна исправа, односно биометријска лична карта државе поријекла странца);
- упућивању странца на рад у правно лице, односно дио страног друштва, са сједиштем у Црној Гори;
- упућивању странца који је најмање годину дана запослен у страном привредном друштву и потврда надлежног органа о социјалном осигурању.
2.6. Административна такса
(Закон о унапрјеђењу пословног амбијента „Сл. лист ЦГ“, бр. 40/10) 
За издавање радних дозвола подносилац захтјева плаћа административну таксу,
и то:
- за личну радну дозволу 10,00 еура,
- за дозволу за запошљавање 10,00 еура
- за дозволу за рад 10,00 еура.
Административна такса се уплаћује на жиро-рачун Завода за запошљавање Црне Горе број 832-3200-06.

3. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РАДУ ИЛИ УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА, ОДНОСНО УСЛУГА

Послодавац, правно лице, односно дио страног друштва регистрован у Црној Гори су дужни са странцем који се запошљава, односно ради, прије почетка рада да закључе уговор о раду или уговор о обављању послова, односно услуга. Уговор се закључује по добијању дозволе за запошљавање, односно дозволе за рад и одобрења за привремени боравак странца, у сврху запошљавања и рада, обављања привредне и предузетничке дјелатности, односно ради сезонског рада, у складу са Законом о странцима. Захтјев за издавање одобрења за привремени боравак у поменуту сврху се подноси органу државне управе надлежном за послове кретања и боравка странца, најкасније у року од пет радних дана од дана издавања дозволе за запошљавање, односно дозволе за рад. Изузетак се односи на странца који има одобрење за привремени боравак у сврху спајања са породицом, са којим се уговор о раду закључује након добијања радне дозволе, јер исти остварује право на запошљавање у периоду важења наведеног одобрења за привремени боравак. Послодавац је дужан да странца са којим закључује уговор о раду пријави на обавезно социјално осигурање.
Потребне информације о овој теми, као и обрасци који се користе у поступку издавања радне дозволе могу се наћи на сајту Завода за запошљавање Црне Горе www.зззцг.ме .

Завод за запошљавање Црне Горе
Булевар револуције 5,
81000 Подгорица, Црна Гора
Тел: +382 405 272; 405 271;
Е-маил: зззцг@т-цом.ме 
www.зззцг.ме