Мања слова Већа слова РССЗакон о слободи вјероисповијести

НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА

ПРИЗНАВАЊЕ ИНОСТРАНИХ ОБРАЗОВНИХ ИСПРАВА

У складу са Законом о признавању иностраних образовних исправа и изједначавању кваификација (Службени лист ЦГ“, број 57/11) образовне исправе о стеченом, односно започетом образовању или дијелу образовања у иностранству подлијежу поступку признавања. Инострана образовна исправа је диплома, заједничка диплома, увјерење, свједочанство, ђачка књижица или друга исправа издата од стране надлежног органа којом се потврђује успјешно завршен образовни, односно студијски програм или дио образовног, односно студијског програма. Признавање иностраних образовних исправа врши се ради наставка образовања или запошљавања у Црној Гори.
Признавање иностране образовне исправе о стеченом, односно започетом или дијелу основног, средњег општег или стручног образовања, ради наставка образовања или запошљавања, врши Министарство просвјете и спорта.
Признавање исправе о стеченом високом образовању ради запошљавања врши Министарство преко Националног информационог центра (ЕНИЦ), као посебне организационе јединице Министарства.
Признавање исправе ради наставка високог образовања врши стручни орган лиценциране установе високог образовања, по претходно добијеном мишљењу ЕНИЦ центра.
Поступак признавања иностране образовне исправе покреће се на захтјев имаоца исправе, односно родитеља или старатеља, или лица које он овласти.
У поступку признавања иностране образовне исправе ради запошљавања, може се утврђивати, односно цијенити: да ли је установа која је издала диплому призната, односно акредитована од стране надлежног органа у земљи у којој је стечена образовна исправа, систем образовања у земљи у којој је стечена инострана образовна исправа, трајање и ниво, односно степен образовања без упоређивања образовног, односно студијског програма, вјеродостојност образовне исправе и друге околности од значаја за признавање исправе ради запошљавања.
У поступку признавања иностране образовне исправе ради наставка образовања зависно од претходно стеченог образовања или дијела образовања, може се утврђивати, односно цијенити: да ли је установа која је издала диплому призната, односно акредитована од стране надлежног органа у земљи у којој је издата образовна исправа, систем образовања у земљи у којој је стечена инострана образовна исправа, услови уписа, трајање и ниво, односно степен образовања, образовни, односно студијски програм, вјеродостојност образовне исправе и друге околности од значаја за признавање исправе ради наставка образовања.
Рок за рјешавање у поступку признавања иностраних образовних исправа је 30 дана од дана подношења захтјева.
Образовне исправе, издате у републикама бивше СФРЈ не подлијежу поступку признавања исправа у складу са одредбама овог закона, ако су стечене до дана међународног признања тих република. Закон такође прописује да образовне исправе стечене у Републици Србији до 25. јануара 2008. године не подлијежу поступку признавања исправа.
Поред поступка признавања иностране образовне исправе Закон о признавању иностраних образовних исправа и изједначавању кваификација регулише и поступак изједначавања иностране квалификације нивоа образовања.
Изједначавање иностране квалификације нивоа образовања са квалификацијом нивоа образовања у Црној Гори је детаљно упоређивање иностране квалификације са одговарајућом квалификацијом у Црној Гори, на основу стандарда квалификације. Изједначавање квалификација врши Министарство просвјете и спорта на основу мишљења установе која нуди упоредив образовни, односно студијски програм или надлежног стручног тијела. Установа која нуди упоредив образовни, односно студијски програм или надлежно стручно тијело даје мишљење о стеченој квалификацији, на захтјев имаоца квалификације или лица које он овласти.

5.1. Документа потребна за признавање

За образовне исправе стечене у Србији, Босни и Херцеговини и Хрватској

1) Захтјев
2) Три овјерене копије Дипломе или Увјерења о дипломирању (формат А4)
3) Увјерење о положеним испитима или Додатак дипломе
4) Уплатница на 150 еура, зиро рачун: 832-3161080-65,
прималац Министарство просвјете и спорта (административна такса)
сврха уплате: признавање иностране образовне исправе

За образовне исправе стечене у осталим државама
1) Захтјев
2) Три превода Дипломе или Увјерења о дипломирању овјерена од стране судског тумача (формат А4)
3) превод Увјерења о положеним испитима или Додатка дипломе овјерен од стране судског тумача
4) копија оригинала дипломе
5) копија оригинала Увјерења о положеним испитима или Додатка дипломе
6) Уплатница на 150 еура, зиро рачун: 832-3161080-65,
прималац Министарство просвјете и спорта (републичка административна такса)
сврха уплате: признавање иностране образовне исправе

Документа се предају сваког радног дана од 11х до 15х
Контакт телефон: 020/405 - 301

Образовне исправе издате у Републици Србији до 25. јануара 2008. године не подлијежу поступку признавања.

Министарство просвјете и спорта 
Адреса: Вака Ђуровића б.б, 81000 Подгорица