Мања слова Већа слова РССМИСИЈЕ ЦРНЕ ГОРЕ У СВИЈЕТУ

Дипломатска представништва Црне Горе у иностранству су: амбасаде и сталне мисије при међународној организацији. Конзуларна представништва Црне Горе у иностранству су: генерални конзулат, конзулат, вицеконзулат и конзуларна агенција. Дипломатско-конзуларна представништва су саставни дио Министарства вањских послова Црне Горе.

Дипломатско-конзуларно представништво је представништво једне државе у другој држави гдје заступа, штити и промовише своје интересе и пружа конзуларну заштиту својим држављанима на територији друге земље. У пракси дипломатско-конзуларно представништво означава трајну мисију дипломатског представника једне државе у главном граду друге државе, али и у другим градовима који су од интереса за пружање конзуларне заштите, уколико то власти земље домаћина дозволе. Дипломатско-конзуларна мисија може бити стална и нерезидентна у једној или више земаља, у зависности од потреба државе пошиљаоца и сагласности државе примаоца. Дипломатско-конзуларне мисије састоје се од Шефа дипломатске мисије, који је одговоран за њен рад, чланова особља са дипломатским својством и техничко-административног особља које не ужива дипломатски статус.
а) Заштита интереса својих држављана једна је од најосновнијих и најстаријих конзуларних функција која се огледа у различитим видовима заштите права властитих држављана у држави пријатељици, било да се онемогући дискриминалиција према њима или да им се пружи помоћ у складу са одредбама међународног права. За пружање конзуларне заштите најбитнија је веза држављанског статуса, па се иста може пружити само држављанима Црне Горе. Заштита интереса Црне Горе и њених држављана, физичких и правних лица врши се од стране чланова дипломатско-конзуларног особља у складу са Бечком конвенцијом о дипломатским односима, Бечком конвенцијом о конзуларним односима, важећим законским прописима земље домаћина, те међународним конвенцијама.
б) За пријаву дјетета родјеног у иностранству ради уписа у матични регистар рођених и регистар држављана Црне Горе (по мјесту посљедњег пребивалиста родитеља у Црној Гори) потребно је доставити следеће:
· Попуњен захтјев за упис у матични регистар рођених, потписан од стране оба родитеља;
· Оригинал извода из матичног регистра рођених на међународном обрасцу;
· Фотокопије пасоша за оба родитеља (ако је један родитељ страни држављанин приложити копију страног пасоша или извода из регистра родјених);
· Извод из матичне књиге вјенчаних уколико је дијете брачно или изјава о признању очинства уколико је ванбрачно.
За државе које нијесу потписнице Бечке конвенције из 1976, потребна је пуна легализација извода.
Када је ријеч о пријави брака ради уписа у матични регистар венчаних по месту последњег пребивалишта у Црној Гори, потребно је доставити:
· Оригинал извода из матичног регистра вјенчаних издат од стране надлежних органа државе у којој је брак склопљен, преведен на црногорски језик;
· Попуњен формулар захтјева за пријаву брака потписан од стране супружника;
· Изјава о презимену после закључења брака, потписана од оба супружника; Фотокопије пасоша за оба супружника (ако је један супружник страни држављанин потребно је приложити копију страног пасоша или извода из регистра рођених).
ц) Дипломатска и конзуларна представништва имају јавно биљежничке функције, у предметима који су им дати у јурисдикцију, складно улози и дјелатности који има јавни биљежник у земљи. Дипломатско и конзуларно представништво у обављању конзуларних функција обавља и послове овјеравања потписа и рукописа, те овјеравање преписа, фотокопија и превода исправа. Овјера потписа на приватним исправама (пуномоћје, овлашћење или изјава) које морају бити написане на црногорском језику врши се у дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе на основу важећег црногорског пасоша тако што се приватна исправа потписује у присуству сарадника за конзуларне послове који након тога овјерава потпис на том документу.
д) Још једна значајна конзуларна функција је прибављање докумената из Црне Горе, гдје се посредством црногорских мисија могу прибавити сљедећа документа:
· Извод из матичног регистра родјених;
· Извод из матичног регистра вјенчаних;
· Извод из матичног регистра умрлих;
· Уверење о држављанству;
· Потврда о слободном брачном стању и издавање „Нула осте“.
Уз захтјев за прибављање наведених докумената потребно је приложити и фотокопије свих расположивих докумената из Црне Горе.
е) Биометријски пасош: Захтјев за биометријски пасош се подноси лично, доласком у Генерални конзулат Црне Горе у Франкфурту или Њујорку уз обавезно претходно заказан термин. Заказивање термина за подношење захтева се врши искључиво електронским или телефонским путем. На заказан термин потребно је доћи лично у Генерални конзулат и донијети на увид сљедећа документа:
· оригинално увјерење о држављанству Црне Горе;
· оригинални извод из матичног регистра рођених издат у Црној Гори;
· идентификациони документ.
Уколико лице посједује биометријску личну карту, потребно је исту понијети са собом.
Када је ријеч о добијању новог биометријског пасоша за дијете, без обзира на старост, исто мора имати властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малољетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Изјава о сагласности другог родитеља је неопхода и када је један родитељ страни држављанин. Потпис родитеља на изјави треба да буде овјерен од стране нотара.
Пасош се израђује у Црној Гори од стране Министарства унутрашњих послова.
Држављани Црне Горе који су изгубили или им је украден биометријски пасош неопходно је да пријаве нестанак пасоша полицији и да о истом добију потврду/извјештај. Након тога могу поднијети захтјев за издавање новог биометријског пасоша у Генералним конзулатима Црне Горе. Истовремено се покреће и процедура за проглашење несталог пасоша неважећим.
Путни лист је путна исправа која служи само за повратак у Црну Гору и важи до мјесец дана. Издаје се лицима која су пријавила нестанак пасоша или у другим случајевима прописаним Законом. Захтјев за издавање путног листа се може поднијети лично у дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе. За издавање путног листа је потребно да се достави сљедеће:
· штампаним словима попуњен и потписан формулар;
· извјештај полиције да је пријављена крађа, односно губитак пасоша;
· изјаву да је изгубљен пасош;
· двије истовјетне фотографије величине 3,5 x 4,5 центиметара;
· оригинални документ за утврђивање идентитета;
· доказ о држављанству Црне Горе.
Визе - Виза је одобрење које странцу омогућава улазак, боравак и транзит преко територије Црне Горе. Само посједовање визе није и гаранција уласка у Црну Гору, већ морају бити испуњени и остали услови за улазак и боравак странаца у Црној Гори прописани Законом о странцима (“Службени лист ЦГ”, бр. 82/08).
Визни режим између Црне Горе и других држава регулисан је Уредбом о визном режиму („Службени лист ЦГ“, бр. 18/09). Виза не представља одобрење за рад у Црној Гори. Лицу које намјерава да ради у Црној Гори мора добити одобрење привременог боравка ради запошљавања или сезонског рада, а на основу претходно издате радне дозволе.
Закон о странцима прописује сљедеће облике виза:
· аеродромско-транзитну (виза А);
· транзитну (виза Б);
· визу за кратки боравак (виза Ц);
· визу за дужи боравак (виза Д).
Захтјев за издавање визе странац подноси лично, на посебном обрасцу. Изузетно, у оправданим случајевима, странац не мора лично поднијети захтјев за издавање визе, али мора лично да се одазове на позив дипломатског односно конзуларног представништва. За странца који је малољетан, односно пословно неспоспособан, захтјев подноси родитељ, односно његов законски заступник.
Уз захтјев за издавање визе странац је, зависно од врсте визе коју тражи, дужан да приложи:
· важећу путну исправу - рок важења путне исправе у коју се уноси виза мора бити најмање три мјесеца дужи од рока важења визе;
· једну фотографију у боји, величине 35 x 45 мм;
· доказ о сврси боравка у Црној Гори (позивно односно гарантно писмо правне или физичке особе из Црне Горе);
· доказ о осигураном смјештају (потврда о уплаћеном туристичком аранжману, хотелској или другој резервацији смјештаја);
· доказ да посједује довољно средстава за трошкове издржавања током боравка у Црној Гори, као и за повратак у матичну државу или за путовање у трећу државу (готовина, чекови, потврда средствима на банковном рачуну);
· доказ о средству путовања или намјери повратка у државу из које долази или у трећу државу (повратна путна карта, саобраћајна и возачка дозвола);
· доказ о здравственом осигурању;
· доказ о уплати конзуларне таксе;
· друге доказе на основу којих се може цијенити оправданост захтјева за издавање визе.
Детаљније о процедури издавања виза видјети: Правилник о визама и визним обрасцима(„Службени лист ЦГ“, број 64/09)
ф) Уручивање судских позива и других писмена врши се према одредбама Закона о међународној правној помоћи који предвиђа да се иста достављају посредством дипломатско-конзуларних представништава Црне Горе и надлежних органа државе примаоца. Дипломатска и конзуларна представништва Црне Горе дужна су обављати послове у вези са оставинама и насљедним правима црногорским држављанима на подручју територије државе пријема. Састављање тестамената и заштиту интереса држављана Црне Горе врше чланови дипломатског или конзуларног особља.

г) Дипломатско-конзуларно представништво Црне Горе дужно је пружити заштиту и помоћ црногорском држављанину лишеном слободе у држави пријема. Наведена помоћ и заштита испољава се било у спречавању дискриминације у поступању према ухапшеном црногорском држављанину било у обезбјеђивању услова који особи лишеној слободе омогућавају законит поступак и поступање. У складу са Бечком конвенцијом о конзуларним односи надлежни органи земље пријема дужни су да о лишењу слободе обавијесте дипломатско– конзуларно представништво земље чији је држављанин ухапшен. Изузетно, уколико лице лишено слободе жели остварити контакт са дипломатско-конзузларном представништвом, онда конзуларни службеник има право посјетити лице лишено слободе на његовом конзуларном подручју. Пружање помоћи и заштите у случају лишавања слободе и издржавању казне затвора врше чланови дипломатског или конзуларног особља у складу Бечком конвенцијом о дипломатским односима, Бечком конвенцијом о конзуларним односима, другим међународним конвенцијама које се односе на положај затвореника, те инструкцијама из Министарства вањских послова и европских интеграција.

х) За пренос посмртних остатака (или урне) ради сахране у Црној Гори, неопходна је Спроводница која се издаје у дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе. Потребно је доставити сљедеће:
· Важећи пасош преминуле особе;
· Оригиналан извод из регистра умрлих;
· Потврда Министарства здравља да лице није умрло од заразне болести;
· Дозвола надлежних власти земље домаћина за транспорт посмртних остатака у Црну Гору;
· Потврда да посмртни остаци нису сахрањивани и да су припремљени за транспорт у складу са међународним прописима у херметички затвореном металном/цинканом сандуку;
· Писмо од стране надлежних органа који су утврдили идентитет преминуле особе и извршили контролу да у сандуку нема ништа друго осим тијела покојника;
· Писмо погребног службе у коме ће бити наведен план превоза, место преласка државне границе Црне Горе и место у које се преминули преноси као и име особе која путује у пратњи тијела/урне.
Уколико преминуло лице није имало важећи пасош Црне Горе или није било држављанин Црне Горе потребно је приложити потврду да је обезбиједјено гробно место за сахрану у Црној Гори. Уколико се тијело преноси преко територије Црне Горе, поред горе наведеног, потребно је да постоји претходно издата спроводница земље где ће посмртни остаци бити сахрањени.
Конзулати/амбасаде су ваша прва адреса у иностранству уколико вам се деси нешто непредвиђено. Ако останете без докумената или из других разлога западнете у невољу, обратите се се најближем дипломатско-конзуларном представништву Црне Горе.

Министарство вањских послова и европских интеграција 
Станка Драгојевића 2, Подгорица, Црна Гора
Тел: + 382 (0)20 246 357
+ 382 (0)20 201 530
www.мип.гов.ме