Мања слова Већа слова РССЛИЧНА ДОКУМЕНТА

1. ЛИЧНА КАРТА

Лична карта је обавезан документ, који се издаје црногорском држављанину, који има пребивалиште у Црној Гори, а навршио је 18 година живота.

Црногорски држављанин старији од шест година, а има пребивалиште у Црној Гори, има право на личну карту. Захтјев за њега подноси родитељ, законски заступник или старатељ.

Захтјев за издавање личне карте подноси се подручној јединици или филијали за управне унутрашње послове у мјесту свог пребивалишта.

За издавање личне карте сходно Закону о личној карти ("Службени лист Црне Горе", бр. 12/07,73/10, 28/11) црногорски држављанин прилаже:

• захтјев,

• доказ о уплати накнаде за образац 5,00 еура,

• извод из матичне књиге рођених и увјерење о црногорском држављанству, провјерава се из базе података – па се не прилаже.

Црногорски држављананин идентитет доказује досадашњом личном картом, пасошем или другом јавном исправом којом се доказују подаци из захтјева.

Приликом издавања личне карте на новом обрасцу, орган поништава важећу личну карту издату на старом обрасцу.

За замјену личне карте због губитка, држављанин је у обавези да изврши уплату накнаде у износу од 3,00 еура Службеном листу Црне Горе.

Лична карта издата на основу до сада важећих прописа, може се употребљавати до истека рока важења, а најдуже до 31. јула 2012. године.

2. ПАСОШ

Право на нови електронски пасош има црногорски држављанин. Рок важења пасоша је 10 година. Црногорском дрављанину до навршене четврте године живота пасош се издаје са роком важења од двије године, а захтјев подноси родитељ, уз сагласност другог родитеља, или на захтјев законског заступника.

Црногорски држављанин захтјев за издавање пасоша подноси организационој јединици Министарства унутрашњих послова према мјесту пребивалишта, а црногорски држављанин који непрекидно дуже од три мјесеца борави у иностранству захтјев подноси дипломатском или конзуларном представништу Црне Горе, на чијем подручју борави.За издавање пасоша сходно Закону о путним исправама ("Службени лист Црне Горе", бр. 21/08, 25/08), црногорски држављанин прилаже:

- захтјев,

- доказ о уплати накнада: за образац 15,00 еура и административне таксе 25,00 еура (уплата од 25,00 еура не треба за лица до навршене 21 године живота).

- за оглашавање пасоша неважећим - чији је губитак пријављен, доказ о уплати накнаде Службеном листу Црне Горе 5,00 еура и административне таксе за рјешење о оглашавању исправе неважећом 5,00 еура,

- извод из матичне књиге рођених и увјерење о држављанству (уколико подносилац захтјева нема личну карту издату на новом обрасцу) - провјерава се из базе података – па се не прилаже.Црногорски држављананин идентитет доказује досадашњом личном картом, пасошом или другом јавном исправом којом се доказују подаци из захтјева.

Приликом издавања пасоша на новом обрасцу, орган поништава важећи пасош издату на старом обрасцу изузев када је на пасошу утиснута важећа виза.

Захтјев за издавање пасоша одбиће се ако је против црногорског држављанина донијето рјешење о спровођењу истраге или је подигнута оптужница или ако је правоснажном одлуком осуђен на безусловну казну затвора док казну не издржи и ако је одлуком међународне организације коју је признала, односно приступила Црна Гора, црногорском држављанину ограничено кретање.

Пасош је појединачан, не може се вршити упис малољетне ђеце у пасош родитеља.


3. ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Законом о безбједности саобраћаја на путевима ("Службени лист Црне Горе", бр. 72/05, 27/06), прописано је да се возачка дозвола издаје са роком важења до 40 године живота, а особама старијим од 40 година на 10 година, а возачима старијим од 70 година на двије године, уколико њено важење није ограничено на краћи рок. Дозвола за "Д" категорију издаје се са роком важења од 10 година. Ови рокови су одређени ради провјере здравственог стања.

а) за издавање или замјену возачке дозволе прилаже се:

• захтјев,

• доказ о положеном испиту - ако нема исправу,

• љекарско увјерење, које важи шест мјесеци од дана издавања - за истеклу исправу, осим до навршене 40 године живота,

• доказ о уплати накнаде за образац 5,00 еура и административне таксе: 10,00 еура за издавање прве возачке дозволе,

• идентификациона исправа (лична карта, пасош, возачка дозвола...), на увид,

• за оглашавање возачке дозволе неважећом - чији је губитак пријављен, доказ о уплати накнаде Службеном листу Црне Горе 5,00 еура и административне таксе за рјешење о оглашавању исправе неважећом 5,00 еура.

б) за замјену стране возачке дозволе прилаже се:

• захтјев,

• важећа страна возачка дозвола,

• овјерен превод стране возачке дозволе,

• љекарско увјерење, које важи шест мјесеци од дана издавања, ,

• доказ о боравку дужем од шест мјесеци у иностранству (потврда од организације код које је лице обављало дјелатност, гдје се школовало или усавршавало, доказ из путне исправе...).

Возачка дозвола издата на основу до сада важећих прописа, може се употребљавати до истека рока важења.

4. САОБРАЋАЈНА ДОЗВОЛА

За издавање саобраћајне дозволе, прилаже се:

• захтјев,

• доказ о власништву над возилом (рачун о куповини), односно уговор о промјени власништва,

• о поријеклу (саобраћајна дозвола) - ако је регистровано,

• царинска декларација (за возила набављена у иностранству) - ако је набављено иностранству,

• полиса о обавезном осигурању,

• доказ о извршеном редовном техничком прегледу, осим за новопроизведена возила,

• доказ о уплати накнаде за образац 5,00 еура и административне таксе за: саобраћајну дозволу 10,00 еура и другим обавезама за регистрацију; за издавање потврде о регистрацији радних машина 30,00 еура,

• идентификациона исправа (лична карта, пасош, возачка дозвола...), на увид.

Цијене регистарских таблица за моторна и прикључна возила су за: моторно возило 10,00; мотоцикл 6,00; прикључно возило 6,00; привремнено регистровано моторно возило 11,00; привремено регистровано прикључно возило 6,00; одређено моторно возило 11,00; одређено прикључно возило 6,00; моторно возило које не испуњава прописане услове 15.00; прикључно возило која не испуњава прописане услове 8,00; трактор 15.00; радна машина и мотокултиватор 15,00; прикључно возило за радну машину и мотокултиватор 8,00; бицикл са мотором 5,00; прикључно возило које вуку трактори 8,00 еура.

За моторна и прикључна возила издаје се и наљепница о извршеном редовном техничком прегледу чија је цијена 2,00 еура.

Обрасци захтјева за издавање исправа добијају се у просторијама подручних организационих јединица за управне унутрашње послове и у дипломатских и конзулапних представништава (за пасош).

Законом о безбједности саобраћаја на путевима прописано је да странац:

1) који привремено борави у Црној Гори може, на основу важече стране возачке дозволе, коју је издао надлежни орган стране државе, да управља моторним возилом на територији Црне Горе за вријеме боравка у њој и није потребна међународна возачка дозвола;

2) коме је одобрено стално настањење у Црној Гори, као и особље дипломатских и конзуларних представништава и мисија страних држава и представништава међународних организација у Црној Гори, страних трговинских, саобраћајних, културних и других представништава и страних дописништава могу да управљају моторним возилом на основу важеће стране возачке дозволе за вријеме од шест мјесеци од дана уласка у Црну Гору. Овим лицима страна возачка дозвола замијениће се без полагања возачког испита.

Напомињемо да је у процедури нови Закон о безбједности саобраћаја на путевима.


Министарство унутрашњих послова

Сектор за управне унутрашње послове

Адреса: Булевар Св. Петра Цетињског бр.22, Подгорица

Тел: 020 225 341; Фаx: 020 203 275

Е-маил: управно.муп@муп.гов.ме