Мања слова Већа слова РССЦРНОГОРСКО ЏАВЉАНСТВО

Црногорско држављанство је законска веза између физичког лица (у даљем тексту: лице) и Црне Горе и не указује на национално и етничко поријекло. 

Црногорско држављанство се стиче:
1) поријеклом;
2) рођењем на територији Црне Горе;
3) пријемом;
4) по међународним уговорима и споразумима.

1. СТИЦАЊЕ ЦРНОГОРСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА ПОРИЈЕКЛОМ И РОЂЕЊЕМ

Стицање црногорског држављанства поријеклом дјетета (по принципу крвне везе) предвиђен је као основни начин стицања црногорског држављанства, а рјешења садржана у чл. 5 и 6 Закона обезбјеђују стицање црногорског држављанства еx леге дјетета што је компатибилно са Европском конвенцијом (члан 6 став 1 тачка а), да не би долазило до случајева апатридије (члан 4 тачка б Европске конвенције).
У том циљу, члан 5 Закона обезбјеђује стицање црногорског држављанства поријеклом у два случаја:
- први, садржан у тачки 1 да дијете стиче црногорско држављанство ако су оба родитеља дјетета, у тренутку његовог рођења црногорски држављани, при чему није од значаја да ли је дијете рођено у Црној Гори или изван ње или да ли родитељи дјетета живе у Црној Гори или не;
- други, садржан у тач. 2, 3 и 4, који сачињава комбинацију принципа крвне везе и мјеста рођења по којем дијете стиче црногорско држављанство ако је један родитељ црногорски држављанин, а дијете је рођено у Црној Гори или ако је рођено на територији друге државе, а други родитељ је без држављанства или је непознатог држављанства или је непознат или уколико дијете остаје без држављанства.
Чланом 6 став 1 тачка 1 Закона прописује се да црногорско држављанство поријеклом стиче и дијете рођено на територији друге државе чији је један родитељ у тренутку рођења црногорски држављанин, ако се до навршене 18. године живота поднесе одговарајућа пријава и ако нема држављанство другог родитеља и ако нема држављанство друге државе по родитељу који није црногорски држављанин. Уколико дијете не буде регистровано као црногорски држављанин до пунољетства, то лице има могућност да у наредних пет година (до навршене 23. године живота) поднесе захтјев за упис у регистар црногорских држављана, ако нема држављанство друге државе.

1.1. Поступак уписа у регистар црногорских држављана по поријеклу

Чл. 18, 19 и 20 Закона о матичним регистрима („Сл.лист ЦГ“; бр. 47/08, 41/10 и 40/11), прописан је начин и поступак уписа дјетета у матични регистар рођених, а чл. 29 и 30 овог закона прописан је начин и поступак уписа рођења црногорског држављанина у другој држави. Чл. 5 и 6 Закона о црногорском држављанству прописано је стицање црногорског држављанства дјетета у моменту рођења по поријеклу родитеља
Црногорско држављанство по поријеклу се стиче моментом рођења - по сили закона, јер се сама пријава за упис у матични регистар рођених сматра и пријавом за упис у регистар црногорских држављана.
Чињенице се утврђују на основу пријаве рођења дјетета, а када је дијете рођено у другој држави, на основу извода из одговарајуће евиденције надлежног органа друге државе. Извод прибавља и подноси лице које пријављује податке. Када се дијете роди у другој држави, а у моменту рођења дјетета један родитељ је црногорски држављанин, а други је држављанин друге државе, уз пријаву за упис дјетета у матични регистра рођених, родитељ или подносилац пријаве за упис мора прибавити доказ да дијете нема држављанство другог родитеља, што се доказује одговарајућом јавном исправом државе чије државјанство посједује један од родитеља.

2. СТИЦАЊЕ ЦРНОГОРСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА ПРИЈЕМОМ

Члановима 8-17 закона, прописује се да црногорско држављанство може стећи лице које је поднијело захтјев и испуњава услове да :
- навршило 18 година живота,
- има отпуст из држављанства друге државе,
- у Црној Гори законито и непрекидно борави 10 година прије подношења захтјева за пријем у црногорско држављанство,
- у Црној Гори има обезбијеђен смјештај и има сталан извор прихода у износу који му омогућава материјалну и социјалну сигурност,
- у Црној Гори или другој држави није правоснажно осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од једне године за кривично дјело за које се гони по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде,
- има знамје црногорског језика у мјери која омогућава основну комуникацију, да не постоје сметње из разлога безбједности и одбране Црне Горе и
- да је измирило доспјеле пореске и друге законске обавезе.

Члан 9 закона прописује издавање гаранције за пријем у црногорско држављанство, а која је потребна ради добијања отпуста из држављанства друге државе.
Законом се, који одређује круг лица којима се мора обезбиједити олакшан начин стицања држављанства, не само еx леге већ и натурализацијом, прописује олакшани (привилеговани) начин стицања црногорског држављанства пријемом за одређене категотрије странаца, и то:
- црногорског исељеника и чланова његове породице до трећег степена сродства у правој линији, тако што се за пријем у држављанство не прописује отпуст из држављанства и знање језика и што треба да законито и непрекидно борави у Црној Гори двије, умјесто 10 година (под исељеником треба подразумијевати лице које се одселило из Црне Горе у иностранство у намјери да у иностранству стално живи из разлога економске природе) – члан 10 Закона;
- супружника црногорског држављанина (члан 6. став 4. тачка а. Европске конвенције), тако што се не тражи отпуст и знање језика ако је у браку са црногорским држављанином најмање три године и законито и непрекидно борави у Црној Гори најмање пет умјесто 10 година (члан 11 Закона);
- странца чији је пријем у држављанство од посебног националног интереса, при чему одлуку доноси Министарство унутрашњих послова, уз мишљење ресорног министарства или предлога Предсједника Црне Горе, предсједника Скупштине Црне Горе и предсједника Владе Црне Горе (члан 12 Закона);
- странца којем је признат избјеглички статус у Црној Гори у складу са Законом о азилу («Службени лист РЦГ» бр. 45/06), тако што не мора испуњавати услове у погледу обезбијеђеног смјештаја и гарантованог извора прихода и знања црногорског језика (чл. 13 и 14 Закона)

Чланом 16 Закона утврђују се случајеви привилегованог стицања црногорског држављанства дјетета, јер малољетно дијете слиједи родитеље који стичу црногорско држављанство пријемом (ако су оба родитеља стекла црногорско држављанство пријемом, ако је један од родитеља стекао црногорско држављанство пријемом и ако са тим родитељем законито и непрекидно борави у Црној Гори и ако са усвојиоцем црногорским држављанином, у случају непотпуног усвојења, законито и непрекидно борави у Црној Гори), а нема држављанство друге државе. У случају да дијете има држављанство друге државе, у поступку издавања гаранције родитељу, издаје се и гаранција дјетету да ће стећи држављанство Црне Горе када донесе отпуст из држављанства државе чије држављанство посједује.

За стицање црногорског држављанства по основу члана 8 Закона о црногорском држављанству подносилац захтјева је дужан да прибави сљедећа документа:
- Извод из регистра рођених,
- Увјерење о држављанству
- Извод из матичне књиге вјенчаних (уколико је лице у браку)
- Доказ о отпусту из држављанства друге државе (након добијања гаранције да ће бити пријемљен у црногорско држављанство) или доказ да ће, по закону државечији је држављанин, изгубити то држављанство
- Доказ о законитом и непрекидном боравку у Црној Гори 10 година прије подношења захтјева за пријем у црногорско држављанство- издаје орган надлежан за вођење евиденције боравишта и пребивалишта
- Доказ да да има обезбјеђен смјештај- извод из листа непокретности издат од стране надлежног органа за послове некретнина или уговор закупу стамбеног простора овјерен код надлежног суда
- Доказ да у Црној Гори има обезбијеђен сталан извор прихода у износу који му омогућава материјалну и социјалну сигурност – потврда о радном односу на неодређено вријеме и висини плате, или доказ о висини пензије или доказ о другим сталним изворима прихода
- Доказ да у другој држави није правоснажно осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од једне године за кривична дјела која се гоне по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде – доказ у форми увјерења или потврде издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин
- Доказ да у Црној Гори није правоснажно осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од једне године за кривична дјела која се гоне по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде надлежног органа у Црној Гори - доказ у форми увјерења или потврде издат од стране надлежног органа по мјесту пребивалишта или боравка подносиоца захтјева
- Доказ да има знање црногорског језика – доказ о знању језика издат од стране стручне организације,
- Доказ о измиреним доспјелим пореским обавезама – издат од стране надлежног пореског органа у Црној Гори.
- Фотокопија идентификационе исправе (личне карте, пасоша и др.)
- Напомена: Докази за малољетну дјецу, уколико се И за њих тражи пријем (извод из регистра рођених, увјерење о држављанству,дДоказ о отпусту из држављанства друге државе, сагласност дјетета старијег од 14 година). Уколико је само један од родитеља стекао или стиче црногорско држављанство пријемом, поред наведених доказа потребан је и доказ да дијете са њим законито и непрекидно борави у Црној Гори, као и сагласност другог родитеља

За стицање црногорског држављанства по основу члана 10 Закона о црногорском држављанству – црногорски исељеник и члан његове породице, подносилац захтјева је дужан да прибави сљедећа документа:
- Извод из регистра рођених,
- Увјерење о држављанству
- Извод из матичне књиге вјенчаних (уколико је лице у браку)
- Доказ да је лице црногорски исељеник, односно доказ да је члан породице црногорског исељеника (доказ о сродству)
- Доказ о законитом и непрекидном боравку у Црној Гори најмање 2 година прије подношења захтјева за пријем у црногорско држављанство- издаје орган надлежан за вођење евиденције боравишта и пребивалишта
- Доказ да да има обезбјеђен смјештај- извод из листа непокретности издат од стране надлежног органа за послове некретнина или уговор закупу стамбеног простора овјерен код надлежног суда
- Доказ да у Црној Гори има обезбијеђен сталан извор прихода у износу који му омогућава материјалну и социјалну сигурност – потврда о радном односу на неодређено вријеме и висини плате, или доказ о висини пензије или доказ о другим сталним изворима прихода
- Доказ да у другојј држави није правоснажно осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од једне године за кривична дјела која се гоне по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде – доказ у форми увјерења или потврде издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин
- Доказ да у Црној Гори није правоснажно осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од једне године за кривична дјела која се гоне по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде надлежног органа у Црној Гори - доказ у форми увјерења или потврде издат од стране надлежног органа по мјесту пребивалишта или боравка подносиоца захтјева
- Доказ о измиреним доспјелим пореским обавезама – издат од стране надлежног пореског органа у Црној Гори.
- Фотокопија идентификационе исправе (личне карте, пасоша и др.)

За стицање црногорског држављанства по основу члана 11 Закона о црногорском држављанству - брак са црногорским држављанином - подносилац захтјева је дужан да прибави сљедећа документа:
- Извод из регистра рођених,
- Увјерење о држављанству
- Доказ да је у браку са црногорскимдржављанином најмање 3 године (Извод из матичне књиге вјенчаних и увјерење о црногорском држављанству брачног друга)
- Доказ о законитом и непрекидном боравку у Црној Гори најмање 5 година прије подношења захтјева за пријем у црногорско држављанство- издаје орган надлежан за вођење евиденције боравишта и пребивалишта
- Доказ да да има обезбјеђен смјештај- извод из листа непокретности издат од стране надлежног органа за послове некретнина или уговор закупу стамбеног простора овјерен код надлежног суда
- Доказ да у Црној Гори има обезбијеђен сталан извор прихода у износу који му омогућава материјалну и социјалну сигурност – потврда о радном односу на неодређено вријеме и висини плате, или доказ о висини пензије или доказ о другим сталним изворима прихода
- Доказ да у другој држави није правоснажно осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од једне године за кривична дјела која се гоне по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде – доказ у форми увјерења или потврде издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин
- Доказ да у Црној Гори није правоснажно осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од једне године за кривична дјела која се гоне по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде надлежног органа у Црној Гори - доказ у форми увјерења или потврде издат од стране надлежног органа по мјесту пребивалишта или боравка подносиоца захтјева
- Фотокопија идентификационе исправе (личне карте, пасоша и др.)

За стицање црногорског држављанства по основу члана 13 Закона о црногорском држављанству-лице коме је, у складу са законом којим се уређује азил, признат статус избјеглице у Црној Гори) - подносилац захтјева је дужан да прибави сљедећа документа:
- Извод из регистра рођених,
- Увјерење о држављанству
- Извод из матичне књиге вјенчаних (уколико је лице у браку)
- Доказ да ливе има признат статус избјеглице у Црној Гори у складу са законом којим се уређује азил – издат од стране органа надлежног за вођење евиденција о лицима којима је, у складу са законом којим се уређује азил признат статус избјеглице у Црној Гори
- Доказ о отпусту из држављанства друге државе (након добијања гаранције да ће бити пријемљен у црногорско држављанство) или доказ да ће, по закону државечији је држављанин, изгубити то држављанство
- Доказ о законитом и непрекидном боравку у Црној Гори 10 година прије подношења захтјева за пријем у црногорско држављанство- издаје орган надлежан за вођење евиденције боравишта и пребивалишта
- Доказ да у другој држави није правоснажно осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од једне године за кривична дјела која се гоне по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде – доказ у форми увјерења или потврде издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин
- Доказ да у Црној Гори није правоснажно осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од једне године за кривична дјела која се гоне по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде надлежног органа у Црној Гори - доказ у форми увјерења или потврде издат од стране надлежног органа по мјесту пребивалишта или боравка подносиоца захтјева
- Доказ о измиреним доспјелим пореским обавезама – издат од стране надлежног пореског органа у Црној Гори.
- Фотокопија идентификационе исправе (личне карте, пасоша и др.)
- Напомена: Докази за малољетну дјецу, уколико се И за њих тражи пријем (извод из регистра рођених, увјерење о држављанству,дДоказ о отпусту из држављанства друге државе, сагласност дјетет а старијег од 14 година). Уколико је само један од родитеља стекао или стиче црногорско држављанство пријемом, поред наведених доказа потребан је и доказ да дијете са њим законито и непрекидно борави у Црној Гори, као и сагласност другог родитеља

За стицање црногорског држављанства по основу члана 41 Закона о црногорском држављанству - држављанин бивше републике СФРЈ који има пријављено пребивалиште у Црној Гори прије 3. јуна 2006. године) - подносилац захтјева је дужан да прибави сљедећа документа:
- Извод из регистра рођених,
- Увјерење о држављанству
- Извод из матичне књиге вјенчаних (уколико је лице у браку)
- Доказ о пријављеном пребивалишту у Црној Гори прије 3. Јуна 2006. године - издаје орган надлежан за вођење евиденције боравишта и пребивалишта
- Доказ о отпусту из држављанства друге државе (након добијања гаранције да ће бити пријемљен у црногорско држављанство) или доказ да ће, по закону државечији је држављанин, изгубити то држављанство
- Доказ да да има обезбјеђен смјештај- извод из листа непокретности издат од стране надлежног органа за послове некретнина или уговор закупу стамбеног простора овјерен код надлежног суда
- Доказ да у Црној Гори има обезбијеђен сталан извор прихода у износу који му омогућава материјалну и социјалну сигурност – потврда о радном односу на неодређено вријеме и висини плате, или доказ о висини пензије или доказ о другим сталним изворима прихода
- Доказ да у другој држави није правоснажно осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од једне године за кривична дјела која се гоне по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде – доказ у форми увјерења или потврде издат од стране надлежног органа државе чији је држављанин
- Доказ да у Црној Гори није правоснажно осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од једне године за кривична дјела која се гоне по службеној дужности или су престале правне посљедице осуде надлежног органа у Црној Гори - доказ у форми увјерења или потврде издат од стране надлежног органа по мјесту пребивалишта или боравка подносиоца захтјева
- Доказ о измиреним доспјелим пореским обавезама – издат од стране надлежног пореског органа у Црној Гори.
- Фотокопија идентификационе исправе (личне карте, пасоша и др.)
- Напомена: Докази за малољетну дјецу, уколико се И за њих тражи пријем (извод из регистра рођених, увјерење о држављанству,дДоказ о отпусту из држављанства друге државе, сагласност дјетета старијег од 14 година). Уколико је само један од родитеља стекао или стиче црногорско држављанство пријемом, поред наведених доказа потребан је и доказ да дијете са њим законито и непрекидно борави у Црној Гори, као и сагласност другог родитеља

3. УТВРЂИВАЊЕ ЦРНОГОРСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА

Чланом 40 Закона о црногорском држављанству (“Сл. Лист Црне Горе”, бр. 13/08,40/10,28/11 И 41/11) је прописано да лице које је црногорско држављанство стекло у складу са прописима није уписано у евиденцију о држављанима Црне Горе вођену по досадашњим прописима, надлежни орган утврдиће држављанство тог лица на његов захтјев, а чланом 41 став 2 је прописано да се лицу може утврдити црногорско држављанство само ако остаје без држављанства И ако поднесе захтјев у року од пет година од дана ступања на снагу овог закона.
За утврђивање црногорског држављанства по основу члана 40 Закона о црногорском држављанству - подносилац захтјева је дужан да прибави сљедећа документа:
- Извод из регистра рођених,
- Извод из матичне књиге вјенчаних (уколико је лице у браку)
- Доказ – увјерење да није уписан у евиденцију држављана:
- у мјесту свог рођења
- у мјесту пребивалишта родитеља,
- у мјесту гдје су родитељи рођени
- Увјерење о држављанству за родитеље
- Потврду о пребивалишту или копију личне карте издате у Црној Гори

4. ГУБИТАК ЦРНОГОРСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА

Чланом 19 Закона о црногорском држављанству (“Сл. Лист Црне Горе”, бр. 13/08,40/10,28/11 И 41/11) је прописано да се црногорско држављанство губи :
- по захтјеву црногорског држављанина;
- по сили закона;
- по међународним уговорима и споразумима.

4.1. Губитак црногорског држављанства по захтјеву

Чланом 20 Закона о црногорском држављанству (“Сл. Лист Црне Горе”, бр. 13/08,40/10,28/11 И 41/11) је прописано да се црногорско држављанство губи, по захтјеву црногорског држављанина, отпустом.
Отпуст из црногорског држављанства може се дати лицу које је поднијело захтјев за отпуст и ако испуњава сљедеће услове:
1) да је навршило 18 година живота;
2) да има друго држављанство или доказ да ће бити примљено у држављанство друге државе;
3) да стварно борави на територији друге државе.
Чланом 22 Закона је прописано да Отпуст из црногорског држављанства може се дати дјетету, под условом да не остане без држављанства, на захтјев:
1) родитеља који губе црногорско државља-нство отпустом;
2) родитеља који губи црногорско држављанство отпустом, уз сагласност другог родитеља црногорског држављанина;
3) родитеља који губи црногорско држављанство отпустом, а други је држављанин друге државе или непознатог држављанства или без држављанства;
4) оба усвојиоца, држављанина друге државе, у случају потпуног усвојења;
5) родитеља који губи црногорско држављанство, коме је дијете правоснажном судском одлуком повјерено на чување и васпитање, ако су родитељи разведени или не живе заједно.
Ако други родитељ не да сагласност за отпуст дјетета из црногорског држављанства, или је непознатог пребивалишта, лишен пословне способности или родитељског права, захтјев за отпуст дјетета из црногорског држављанства прихватиће се ако је то, по мишљењу надлежног органа старатељства, у интересу дјетета.
Ако је дијете старије од 14 година живота, за отпуст из црногорског држављанства потребан је и његов пристанак.

За отпуст из црногорског држављанства по основу Закона о црногорском држављанству - подносилац захтјева је дужан да прибави сљедећа документа:
- Извод из регистра рођених,
- Увјерење о држављанству
- Извод из матичне књиге вјенчаних (уколико је лице у браку)
- Доказ о држављанству друге државе или гаранција надлежог органа друге државе чије држављанство стиче да ће бити примљено у то држављанство (оригинал И овјерен превод);
- Доказ да стварно и законито борави на територији друге државе- издаје надлежни орган друге државе
- Докази за малољетну дјецу, уколико се и за њих тражи отпуст (извод из регистра рођених, увјерење о црногорском држављанству, Доказ о да држављанству друге државе или гаранција надлежог органа друге државе чије држављанство стиче да ће бити примљено у то држављанство (оригинал И овјерен превод ) сагласност другог родитеља црногорског држављанина, а ако други родитељ не да сагласност, мишљење надлежног органа старатељства, уколико су родитељи разведени прилаже се судска одлука о разводу брака којом су дјеца повјерена на чување и васпитање родитељу који тражи отпуст, сагласност дјетета старијег од 14 година, фотокопија пасоша)

5. ПОНОВНО СТИЦАЊЕ ЦРНОГОРСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА

Чланом 26 Закона о црногорском држављанству (“Сл. Лист Црне Горе”, бр. 13/08,40/10,28/11 И 41/11) прописано је да Лице које је изгубило црногорско државља-нство и стекло држављанство друге државе може поново стећи црногорско држављанство ако поднесе захтјев за поновно стицање црногорског држављанства и најмање годину дана законито и непрекидно борави у Црној Гори.

За поновно стицање црногорског држављанства по основу члана 26 Закона о црногорском држављанству - подносилац захтјева је дужан да прибави сљедећа документа:
- Извод из регистра рођених,
- Извод из матичне књиге вјенчаних (уколико је лице у браку)
- Доказ да је лице изгубило црногорско држављанство (отпустом, одрицањем, по сили закона)
- Доказ о законитом и непрекидном боравку у Црној Гори најмање годину дана прије подношења захтјева за пријем у црногорско држављанство- издаје орган надлежан за вођење евиденције боравишта и пребивалишта
- Доказ о отпусту из држављанства друге државе (након добијања гаранције да ће бити пријемљен у црногорско држављанство
- Фотокопија идентификационе исправе (личне карте, пасоша и др.)
- Докази за малољетну дјецу, уколико се И за њих подноси захтјев (извод из регистра рођених, увјерење о држављанству, доказ о отпусту из држављанства друге државе, сагласност дјетета старијег од 14 година). Уколико је само један од родитеља стекао или стиче црногорско држављанство пријемом, поред наведених доказа потребан је и доказ да дијете са њим законито и непрекидно борави у Црној Гори, као и сагласност другог родитеља


6. ПОСТУПАК ЗА СТИЦАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И ГУБИТАК ЦРНОГОРСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА 

Поступак за стицање, утврђивање и губитак црногорског држављанства води и одлуку по захтјеву доноси Министарство унутрашњих послова (члан 27 Закона).
Захтјев се подноси надлежном органу лично или преко пуномоћника, на прописаном обрасцу, а изузетно захтјев се може поднијети и преко дипломатског или конзуларног представништва, ако подносилац захтјева борави на територији друге државе (члан 28 Закона);
Одлука по захтјеву за стицање, губитак и поновно стицање држављанства доноси у року од 12 мјесеци од дана покретања поступка.
Уколико је захтјев некомплетан, односно уколико уз захтјев нијесу приложени сви потребни докази и ако се поступак не може наставити или окончати без предузимања одређене радње подносиоца захтјева, Министарство писаним путем обавјештава подносиоца захтјева да је у обавези да у року од три мјесеца, односно шест мјесеци ако лице борави у иностранству, изврши допуну и приложи тражене доказе. Уколико подносилац захтјева, и поред упозорења надлежног органа, у остављеном року не изврши радњу која је потребна за наставак или окончање поступка, сматраће се да је одустао од захтјева и да више није заинтересован за настављање поступка и доноси се закључак о обустави поступак. Оваква одлука садржи упутство о правном средству и подложна је судској ревизији у управном спору (члан 29 Закона).

Тарифе за рјешења:

1) о пријему у црногорско држављанство држављанина друге државе
1. чланице...............50,00 еура
2) о пријему у црногорско држављанство странца .........100,00 еура
3) о престанку држављанства ..................300,00
4) о утврђивању држављанства..................20,00

Напомена: Ако се рјешење односи на истовремено стицање, престанак или утврђивање држављанства чланова породице (супружника и незапослену дјецу), плаћа се једна такса.

Министарство унутрашњих послова и јавне управе
Сектор за управне унутрашње послове 
Адреса: Булевар Св. Петра Цетињског бр.22, Подгорица
Тел: + 382 20 242 299 ; локал 540