Мања слова Већа слова РССБОРАВАК СТРАНАЦА

Законом о странцима („Сл. лист Црне Горе“, бр. 82/08, 72/09, 32/11 и 53/11), уређују се услови за улазак, кретање и боравак странаца на територији Црне Горе. Странац је држављанин друге државе или лице без држављанства. Улазак у Црну Гору подразумијева прелазак државне границе, односно граничног прелаза на којем се обавља гранична контрола. Задржавање странца у транзитном простору аеродрома и сидришту луке или пристаништу, у смислу овог закона, не сматра се уласком у Црну Гору.
Законом о странцима прописано је да је боравак странца у Црној Гори:
1) боравак до 90 дана;
2) привремени боравак;
3) стално настањење.

1. БОРАВАК У ЦРНОЈ ГОРИ ДО 90 ДАНА

Странац остварује право на боравак до 90 дана у Црној Гори на основу визе за кратки боравак (виза Ц), уколико долази из државе чијим држављанима је, сходно Уредби о визном режиму, неопходна виза за улазак у Црну Гору, или без визе, то јест, уколико долази из државе чијим држављанима није потребна виза за улазак у Црну Гору, а такође у складу са Уредбом о визном режиму. За боравак до 90 дана, неопходно је да страни држављанин посједује важећу путну исправу. Такође, држављани одређених држава могу улазити и боравити у Црној Гори до 30 дана и са важећом личном картом, односно другом исправом на основу које се може утврдити њихов идентитет и држављанство, у складу са Уредбом о визном режиму. Странац може боравити у Црној Гори најдуже 90 дана у временском периоду од шест мјесеци, рачунајући од дана првог уласка. Странац који је боравио у Црној Гори 90 дана, може поново ући и боравити у Црној Гори након истека временског периода од шест мјесеци, рачунајући од дана првог уласка.
1.1. Пријава боравишта полицији
Сходно Закону о регистрима пребивалишта и боравишта („Сл. лист Црне Горе“, број 13/08, 41/10 и 40/11), обавезу подношења Полицији пријаве боравишта, у року од 24 часа од доласка у боравиште и одјаве боравишта прије одласка има:
1) Странац са боравком до 90 дана, ако намјерава да у том мјесту борави дуже од три дана;
2) Странац са одобреним привременим боравком или сталним настањењем у Црној Гори, ако намјерава да у том мјесту борави дуже од осам дана.
Пријаву боравишта странац врши на начин што у најближој књижари треба да купи картон за пријаву боравишта странца (бијели картон), са којим затим иде у надлежну организациону јединицу Управе полиције (Сектор граничне полиције), и након пријаве боравишта, од стране овлашћеног полицијског службеника добија одсјечак попуњеног бијелог картона који му служи као потврда да је пријавио боравиште. Уколико странац борави у објекту привредног друштва, предузетника или лица који обезбјеђују смјештај странцу, то јест, који су даваоци смјештаја странцу (хотел, апартмански смјештај, приватни смјештај и сл.), то привредно друштво, предузетник или лице је дужно, да у року од 12 часова од часа доласка, односно одласка странца, поднесе Полицији пријаву и одјаву боравишта тог странца.

2. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК

Привремени боравак може се одобрити странцу који намјерава да борави у Црној Гори дуже од 90 дана, ради:
1) запошљавања и рада, обављања привредне или предузетничке дјелатности;
2) сезонског запошљавања;
3) средњошколског образовања или студирања;
4) учешћа у програмима међународне размјене ученика и студената или другим програмима младих;
5) специјализације, стручног оспособљавања и практичне обуке;
6) научно- истраживачког рада;
7) лијечења;
8) спајања породице;
9) хуманитарних разлога;
10) других оправданих разлога, одређених законом или међународним уговором.
Странац коме је одобрен привремени боравак из разлога утврђених у ставу 1 овог члана може да борави у Црној Гори у складу са сврхом због које му је привремени боравак одобрен. Странцу се може одобрити привремени боравак, ако: 1) има средстава за издржавање; 2) има обезбијеђен смјештај; 3) има обезбијеђено здравствено осигурање; 4) не постоје сметње са аспекта националне безбједности, јавног поретка или јавног здравља; 5) је приложио доказ о оправданости захтјева за привремени боравак.
Одобрење за привремени боравак у Црној Гори издаје Министарство унутрашњих послова, уз претходну сагласност Полиције.
2.1. Подношење захтјева за одобравање привременог боравка
Захтјев за издавање одобрења за први привремени боравак странац подноси дипломатском, односно конзуларном представништву Црне Горе, а ако борави у Црној Гори, тај захтјев може поднијети Министарству унутрашњих послова, у мјесту боравишта, то јест, подручној јединици или филијали за управне унутрашње послове Министарства унутрашњих послова у мјесту у којем странац намјерава да борави током трајања привременог боравка. Захтјев за одобравање привременог боравка странац подноси лично. Такође, захтјев за одобравање привременог боравка странцу ради запошљавања и рада, обављања привредне или предузетничке дјелатности или ради сезонског запошљавања, може поднијети и привредно друштво или предузетник код којег странац намјерава да ради.
Приликом подношења захтјева за одобравање привременог боравка у Црној Гори странац треба да приложи сљедеће доказе:
1. Копију важеће путне исправе (вријеме важења путне исправе мора бити најмање три мјесеца дуже од рока на који се одобрава привремени боравак);
2. Доказ да је Полицији пријавио боравиште (одсјечак бијелог картона или његова копија – уколико захтјев подноси у Црној Гори);
3. Доказ о посједовању средстава за издржавање - доказом о посједовању средстава за издржавање која му омогућавају егзистенцију за вријеме привременог боравка у Црној Гори сматра се потврда, односно други доказ о стању на банковном рачуну странца у банци која се налази у Црној Гори, доказ о личним примањима по основу радног ангажовања, изјава којом се правно лице обавезује да ће сносити трошкове боравка странца, односно доказ да је странцу обезбијеђено издржавање на други начин. Сматра се да странац посједује средства за издржавање, ако посједује новчана средства у износу од најмање 10 еура за сваки дан боравка у Црној Гори;
4. Доказ да има обезбијеђен смештај - доказом о обезбијеђеном смјештају сматра се исправа о праву својине на стамбеном простору или закључен уговор о закупу стамбеног простора (овјерен од стране суда), односно писана изјава лица код којег странац има обезбијеђен смјештај или потврда о смјештају код привредног друштва или предузетника регистрованог за пружање услуга смјештаја;
5. Доказ о обезбијеђеном здравственом осигурању - доказом о обезбијеђеном здравственом осигурању сматра се путничко здравствено осигурање обезбијеђено од овлашћеног осигуравајућег друштва (путничко осигурање издато од страног осигуравајућег друштва на период од 30 дана уз овјерени превод или полиса осигурања издата од осигуравајућег друштва са сједиштем у Црној Гори на период од 30 дана), здравствено осигурање обезбијеђено у складу са међународним уговорима или здравствено осигурање остварено под условима и на начин утврђен посебним законом;
6. Доказ о оправданости захтјева – (доказом о оправданости захтјева ради запошљавања и рада, обављања привредне или предузетничке дјелатности сматра се оригинал радна дозвола издата странцу од стране Завода за запошљавање Црне Горе; доказом о оправданости захтјева ради сезонског запошљавања сматра се оригинал радна дозвола издата странцу од стране Завода за запошљавање Црне Горе; доказом о оправданости захтјева ради средњошколског образовања или студирања сматра се потврда о школовању или студирању; доказом о оправданости захтјева ради учешћа у програмима међународне размјене ученика и студената или другим програмима младих сматра се потврда државног органа, односно институције надлежне за провођење ратификованих међународних уговора о размјени ученика или студената, којом се потврђује учешће странца у међународној размјени, односно потврда надлежног органа, односно институције о финансирању трошкова школовања или студирања, издржавања, смјештаја, здравственог осигурања и трошкова повратка странца у земљу чији је држављанин; доказом о оправданости захтјева ради специјализације, стручног оспособљавања и практичне обуке сматра се потврда правног лица или надлежног органа у Црној Гори да му је одобрена специјализација, стручно усавршавање или практична обука, као и програм којим је утврђено вријеме њиховог трајања; доказом о оправданости захтјева ради научно- истраживачког рада сматра се уговор закључен са научном установом у Црној Гори; доказом о оправданости захтјева ради лијечења сматра се потврда издата од здравствене установе у којој ће се лијечити, а која садржи вријеме потребно за лијечење; доказом о оправданости захтјева ради спајања породице сматра се доказ да је странац члан уже породице црногорског држављанина или странца коме је одобрено стално настањење или привремени боравак у Црној Гори);
7. Доказ о уплати административне таксе за захтјев и административне таксе за одобравање привременог боравка на жиро-рачун: 825-50-71, модел 05: и. такса за захтјев - позив на број: 302752846, износ 5 еура
ии. такса за одобравање привременог боравка - позив на број: 302751220, износ 10 еура
НАПОМЕНА: У случају одобравања привременог боравка странцу ради сезонског запошљавања, доказом о обезбијеђеним средствима за издржавање, обезбијеђеном смјештају и обезбијеђеном здравственом осигурању, сматра се потврда привредног друштва или предузетника код којег странац намјерава да ради. По захтјеву за одобравање привременог боравка, Министарство унутрашњих послова одлучује у року од 20 дана од дана подношења уредног захтјева. По захтјеву за одобравање привременог боравка ради сезонског запошљавања, Министарство унутрашњих послова одлучује у року од седам дана од дана подношења уредног захтјева. Након одобравања привременог боравка, рјешење Министарства унутрашњих послова о одобреном привременом боравку странац преузима лично. Одобрење привременог боравка уноси се у важећу путну исправу странца, чије вријеме важења мора бити најмање три мјесеца дуже од рока на који се одобрење издаје, или му се издаје лична карта за странца. Ова лична карта за странца издаје се странцу који нема важећу путну исправу, и којем се до добијања стране путне исправе, привремени боравак одобрава рјешењем. Привремени боравак странцу ради запошљавања и рада, обављања привредне или предузетничке дјелатности издаје се на рок одређен у радној дозволи. Привремени боравак странцу ради сезонског запошљавања може се одобрити на период до осам мјесеци у календарској години. Странац који поднесе захтјев за одобрење првог привременог боравка прије истека боравка од 90 дана може остати у Црној Гори до доношења коначне одлуке.
Уколико подручна јединица или филијала МУП-а донесе рјешење којим се одбија захтјев за одобравање привременог боравка, странац може против тог рјешења изјавити жалбу Министарству унутрашњих послова, у року од осам дана од дана пријема рјешења.
2.2. Продужење привременог боравка
Уколико странац жели да продужи свој боравак у Црној Гори, дужан је да подручној јединици или филијали за управне унутрашње послове МУП-а, у мјесту боравишта, прије истека рока важења привременог боравка, поднесе захтјев за продужење привременог боравка. Захтјев за продужење привременог боравка странац подноси лично. Такође, захтјев за продужење привременог боравка странцу ради запошљавања и рада, обављања привредне или предузетничке дјелатности може поднијети и привредно друштво или предузетник код којег странац намјерава да ради. Приликом подношења захтјева за продужење привременог боравка у Црној Гори, подручној јединици или филијали за управне унутрашње послове МУП-а треба приложити сљедеће доказе:
1. копију важеће путне исправе (вријеме важења путне исправе мора бити најмање три мјесеца дуже од рока на који се продужава привремени боравак);
2. доказ о оправданости захтјева
3. доказ о уплати административне таксе за захтјев и административне таксе за продужење привременог боравка на жиро-рачун: 825-50-71, модел 05:
и. такса за захтјев - позив на број: 302752846, износ 5 еура
ии. такса за продужење привременог боравка - позив на број: 302751220, износ 10 еура
По захтјеву за продужење привременог боравка, Министарство унутрашњих послова одлучује у року од 20 дана од дана подношења уредног захтјева. Након одобравања продужења привременог боравка, рјешење Министарства унутрашњих послова о продужењу привременог боравка странац преузима лично. Уколико подручна јединица или филијала МУП-а донесе рјешење којим се одбија захтјев за продужење привременог боравка, странац може против тог рјешења изјавити жалбу Министарству унутрашњих послова, у року од осам дана од дана пријема рјешења.

3. СТАЛНО НАСТАЊЕЊЕ

Стално настањење може се одобрити странцу који је до дана подношења захтјева за одобравање сталног настањења боравио у Црној Гори непрекидно пет година на основу одобрења за привремени боравак. Изузетно, стално настањење се може одобрити странцу који је до дана подношења захтјева имао одобрен привремени боравак у Црној Гори мање од пет година непрекидно, ако то налажу разлози хуманости или би то представљало интерес за Црну Гору. Одобрење за стално настањење издаје Министарство унутрашњих послова. Захтјев за стално настањење странац подноси Министарству, у мјесту боравишта. О захтјеву за одобрење сталног настањења Министарство одлучује у року од шест мјесеци од дана предаје уредног захтјева. Одобрење за стално настањење уноси се у путну исправу странца. Захтјев за одобравање сталног настањења странац подноси лично. За лице млађе од 18 година, односно пословно неспособно лице, захтјев подноси родитељ, односно законски заступник. За одобравање сталног настањења малољетном странцу потребан је доказ о сталном настањењу једног од родитеља и сагласност другог родитеља. Уз захтјев за одобравање сталног настањења, странац је дужан да приложи доказ о одобреном привременом боравку у Црној Гори у непрекидном трајању од пет година прије подношења захтјева, овјерену копију важеће путне исправе, доказ о посједовању средстава за издржавање, доказ да има обезбијеђен смјештај, доказ о здравственом осигурању, доказ да у Црној Гори није правоснажно осуђен за кривично дјело које се гони по службеној дужности, као и доказ да против њега није покренут кривични поступак за такво кривично дјело. Држављани држава насталих на простору бивше СФРЈ, који су имали пријављено пребивалиште у Црној Гори прије 3. јуна 2006. године, имају право на стално настањење, без потребе подношења захтјева и без посебног одобрења, уз обавезу подношења пријаве ради регистрације. Држављанин државе настале на простору бивше СФРЈ, коме је пријављено пребивалиште у Црној Гори послије 3. јуна 2006. године до 4. марта 2008. године, има право на стално настањење без посебног одобрења, уз подношење пријаве ради регистрације у евиденцији странаца са сталним настањењем и важеће путне исправе, ако до дана подношења пријаве није одјавио пребивалиште из Црне Горе.
Административна такса за одобравање сталног настањења износи 10 еура.

Министарство унутрашњих послова
Сектор за управне унутрашње послове
Булевар св. Петра Цетињског бр.22,
81000 Подгорица, Црна Гора
Тел: 020 225 341;
Фаx: 020 203 275
Е-маил: управно.муп@муп.гов.ме